Narození v cizině

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Narození v cizině

4. Základní informace k životní situaci

Zápis narození občana České republiky v cizině provádí a rodný list vydává Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

O zápis narození žádá oprávněná fyzická osoba prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR, zastupitelského úřadu ČR v cizině nebo přímo na Úřadu městské částbi Brno-střed, zvláštní matrika.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká
 • členové její rodiny (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, manžel) a sourozenci a jejich zplnomocnění zástupci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro zápis do zvláštní matriky Brno je,aby osoba, která se narodila v cizině, byla státním občanem České republiky.

Ten, kdo je oprávněn v této záležitosti jednat, navštíví kterýkoliv matriční úřad v ČR, nebo zastupitelský úřad ČR v cizině,  případně přímo Úřad městské části Brno-střed, odbor matrika, odd. zvláštní matrika, pracoviště Husova 3, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel o zápis do zvláštní matriky vyplní příslušný formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky a doloží zákonem stanovené doklady. Totožnost žadatele zjistí a ověří matrikář matričního úřadu, příp. příslušný pracovník zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, prostřednictvím kterého je žádost o zápis podávána.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Požádat lze na:

 • kterémkoliv matričním úřadu v ČR
 • zastupitelském úřadu ČR v cizině
 • přímo na Úřadu městské části Brno-střed, zvláštní matrika

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov
Odbor správní
odd. právní, úsek matriky
Slovanské nám. 165
541 16  Trutnov

Budova Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, přízemí, dv. č. 163 s matrikářkami:

Jarmila Hofmanová       tel. č. 499 803 209  hofmanova@trutnov.cz
Karolina Kašparová       tel. č. 499 803 210  kasparova@trutnov.cz
Petra Macková              tel. č. 499 803 216  mackova@trutnov.c
Zdeňka Buchtová          tel. č. 499 803 211  buchtova@trutnov.cz

PO a ST: 8.00 - 17.00 hod.
ÚT a ST: 8.00 - 15.00 hod.
PÁ:        8.00 - 15.30 hod.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněné a podepsané žádosti o zápis do zvláštní matriky je třeba připojit:

 • cizozemský rodný list s příslušným ověřením a úředním překladem do českého jazyka (s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce),
 • oddací list rodičů, příp. doklad o určení otcovství apod.
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká   
  (tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o st. občanství ČR, případně listina o udělení st. občanství ČR). Osvědčení o st. občanství ČR pro děti narozené v cizině, které nemají trvalý pobyt na území ČR, vydává Úřad městské části Praha 1, odbor matrik, Vodičkova 18, 115 68  Praha 1

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádostí o zápis narození do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, případně přímo na oddělení zvláštní matriky.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za zápis narození není stanovem správní poplatek, za vydání osvědčení o státním občanství ČR dítěte je správní poplatek 100,- Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zápis je matričním úřadem sepsán na počkání ihned po předložení všech nutných dokladů. Rodný list je vystaven zvláštní matrikou zpravidla do 30ti dnů, ve zvláště složitých případech do 60ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o přerušení nebo zastavení řízení o zápis narození do zvláštní matriky může žadatel do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání k Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, a to prostřednictvím Odboru matrika, Úřad městské části Brno-střed.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd. právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg