Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje

a) občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,

b) fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,

c) zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnostbyla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,

d) člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí daných zákonem o evidenci obyvatel a dalšími prováděcími předpisy.

Pro změnu trvalého pobytu je nutné předložit platný občanský průkaz. Není-li předložen občanský průkaz, prokáže se  totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením změny místa trvalého pobytu u příslušného úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.

a) na obecním úřadu,

b) v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, kancelář dveří číslo 183.

Kontaktní údaje -  paní Jana Jankovičová, tel. 499 803 215, paní Hana Pecnová,  tel. 499 803 221.

Informace o zrušení údaje o místu trvalého pobytu  - paní Ing. Radka Reginová, č. dv. 183, tel 499 803 175, paní Ing. Veronika Hrubá, č.dv. 183, tel. 499 803 220.

Městský úřad Trutnov

odbor správní

odd. osobních dokladů a evidence obyvatel

Slovanské náměstí 165

541 16  Trutnov

Úřední hodiny. Po a St  :   8:00 - 17:00

                    Út a Čt :    8:00 - 15:00

                    Pá :          8:00 - 14:30

Změnu místa trvalého pobytu občan prováde v situaci, kdy změní svůj pobyt a to  na základě svého rozhodutí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
 
b) předložit platný občanský průkaz, nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou.

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt  nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu ", který je k dispozici na každé ohlašovně.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Poplatek se platí v hotovosti na MěÚ Trutnov.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu a má ostatní potřebné doklady s sebou, zaevidování změny trvalého pobytu proběhne na ohlašovně MěÚ Trutnov v daný den. Samotný postup při ohlášení změny trvalého pobytu trvá u jedné osoby přibližně 30 minut. Z tohoto důvodu by měl občan  realizaci této změny vhodně naplánovat tak, aby bylo možné jeho žádosti vyhovět v pracovní době MěÚ Trutnov. 

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu, nejméně však 15 dnů.

Pokud občan ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.  

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při přihlášení trvalého pobytu je nutný souhlas oprávněné osoby, tj. majitele nebo uživatele nemovitosti, bytu. Jestliže občan, který se přihlašuje k pobytu, není současně i touto oprávněnou osobou, musí se s ním oprávněná osoba dostavit na úřad, nebo mu dát úředně ověřený souhlas s přihlášením. Dle konkrétní situace může být účastníkem zákonný zástupce (opatrovník občana, jehož svéprávnost byla omezena k právním úkonům, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění  k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo pověřený zmocněnec občana.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Při ohlášení změny trvalého pobytu obdrží občan potvrzení o této změně v případě, že předkládá občanský průkaz. Občan je povinen do 15 pracovních dnů od provedené změny trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu.

Po vydání nového občanského průkazu by měl občan ohlásit změnu místa trvalého plobytu a číslo nového občanského průkazu svému zaměstanvateli a dalším komerčním institucím, se kterými má uzavřen smluvní vztah (dodavatelé energií, banky, pojišťovny).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto životní situaci nelze řešit elektronickou cestou.

Případné dotazy lze zaslat elektronicky (email) pracovníkům příslušného úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozděšjích předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a ohlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Ohlašovna vydá správní rozhodnutí v případě, že zjistí při ohlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a to MěÚ Trutnov (písmenou formou, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané elektronicky uznávaným odspisem).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení před správním orgánem, přestože je občan povinen je uvést, může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Přestupku se také dopustí ten, kdo příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správností a úplnosti údajů vedených v informačních systémech. Za tento přestupek lze uložit pokutu ve výši 25 000 Kč.

Přestupku se také dopustí ten, kdo příslušnému správnímu orgánu předloží k ověření údajů vedených v informačních systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady, případně ten, kdo ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do tohto systému. Za tento přesutpek lze uložit pokutu ve výši 100 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Vznikají z přihlášení občana k trvalému pobytu jistá práva k objektu? Podle ust. § 10 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

22. Další informace

Občané, kteří žádají o změnu údaje o místu trvaléhjo pobytu mohou využít elektronický objednávkový systém WEBCALL, prostřednictvím kterého si mohou objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Odkaz níže ....

http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/objednavkovy-system

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 
a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných,neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 
b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
 
c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
 
 (2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Trutnov, správní odbor, oddělení osobních doladů a evidence obyvatel.

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Henych, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. 12. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

28. 12. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

01. 02. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg