Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné provést na návrh (ve správním řízení) za splnění zákonem stanovených podmínek.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 Návrh (žádost) na zrušení  údaje o místu trvalého pobytu může podat pouze oprávněná osoba (vlastník nemovitosti, nájemce nemovitosti).

 Občan nemůže sám na sebe podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zrušit údaj o místu trvalého pobytu je možné pouze na návrh (žádost) oprávněné osoby, tj. osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt určený k bydlení, ubytování a individuální rekreaci nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.

 

Musí být současně splněny následující podmínky:

       

  • užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti)  jehož  adresa  je v evidenci obyvatel  uvedena  jako místo trvalého pobytu zaniklo
  • občan tento objekt neužívá (nezdržuje se tam, nemá tam svůj osobní majetek, není vedena společná domácnost...)
  • navrhovatel je povinen existenci výše uvedených podmínek prokázat

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je jediný způsob, jak zrušit jiné osobě trvalý pobyt.

Podáním návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu v místě trvalého pobytu rušené osoby a jeho podáním na ohlašovně je zahájeno správní řízení.
  

8. Na které instituci životní situaci řešit

Návrh podává oprávněná osoba písemně na příslušné ohlašovně podle místa trvalého pobytu rušené osoby, tj. na příslušném obecním úřadu (úřadu městyse, městském úřadu, magistrátu, úřadu městské části, úřadu městského obvodu).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, odbor správní,  odd. osobních dokladů a evidence obyvatel,  č. dveří 183, paní Ing. Radka Reginová, tel. 499 803 175 a paní Ing. Veronika Hrubá,  tel. 499 803 220, email: hruba@trutnov.cz.

Úřední hodiny:    Po a St:     8:00 – 17:00

                        Út a Čt:     8:00 – 15:00

                        Pá:           8:00 – 14:30 

Termín jednání je vždy nutné dohodnout s pracovníkem MěÚ Trutnov předem. 

Ohlašovna rozhoduje pouze o místu trvalého pobytu občanů České republiky. Ohlašovna MěÚ Trutnov rozhoduje pouze o místu trvalého pobytu občanů města Trutnov.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu  je nutné předložit podepsaný návrh (žádost), který musí mimo jiné obsahovat:

 

  • identifikaci navrhovatele (jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele)
  • identifikaci osoby, pro níž se požaduje zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  • doklady osvědčující oprávněnost podání návrhu (výpis z katastru nemovitosti, nájemní smlouva, kupní smlouva atd.)
  • doložení neužívání nemovitosti  (nejčastěji výpovědí rušené osoby, popř. svědků, předávací protokol atd.)
  • doložení zániku užívacího práva (dohoda o ukončení nájemní smlouvy, vypořádání majetku po rozvodu manželů, rozsudek soudu o zrušení společného nájmu atd.)

Písemnosti musí být předloženy buďto v originálu nebo jako úředně ověřená kopie, anebo žadatel předloží správnímu orgánu při podání žádosti originál, ze kterého si správní orgán pořídí kopii.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou stanoveny.

Návrh (žádost) na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat písemně volnou formou, musí však obsahovat předepsané náležitosti. Požadavky jsou individuální. V tomto případě je vhodnější před podáním žádosti konzultovat postup v dané věci buď osobně na příslušném úřadu anebo případný dotaz učinit telefonicky, nebo zaslat na email adresu pracovníků příslušného úřadu. Pomocný formulář (žádost) lze vyzvednout v kanceláři č. 167.
  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkon zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zpoplatněn. Vybírá se správní poplatek 100 Kč za každou osobu. Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na MěÚ Trutnov při podání návrhu. Po dohodě s pracovníky MěÚ Tutnov, kdy bude upřesněna forma platby   i bezhotovostní formou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení zrušení místa trvalého pobytu je do 30 dnů a ve zvlášť složitých případech max. do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je i občan, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je občanovi přidělena úřední adresa ohlašovny v místě trvalého pobytu.
 
Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého pobytu, neboť jeho občanský průkaz obsahuje nesprávné údaje a skončila mu platnost.
  

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat i elektronicky dálkovým přístupem, který musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. V tomto případě je nutné vzít na vědomí, že současně s žádostí musí být uhrazen správní poplatek a předloženy veškeré důkazní materiály.

Případný dotaz může být zaslán na email adresu pracovníků příslušného úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb.,  o  evidenci obyvatel a rodných číslech  a  o  změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č.  328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu se lze odvolat do 15 dnů od jeho doručení  –  může podat jak navrhovatel, tak osoba již se rozhodnutím údaj o místu trvalého pobytu ruší.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně lze najít na internetových stránkách příslušných úřadů, popř. na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky  http://www.mvcr.cz/

 

22. Další informace

Občané, kteří chtějí podat žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu mohou využít elektronický objednávkový systém WEBCALL, prostřednictvím kterého si mohou objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Odkaz níže ....

http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/objednavkovy-system

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace o popisovaném postupu lze získat příp. na internetových stránkách příslušných úřadů nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky http://www.mvcr.cz 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Trutnov, správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Henych

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. 12. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

28. 12. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

20. 02. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg