Příjmení po rozvodu manželství

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Příjmení po rozvodu manželství

4. Základní informace k životní situaci

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení, popř. upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznámení může učinit:

 • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela,
 • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou k učinění oznámení je lhůta do šesti měsíců po rozvodu. To platí dle současné právní úpravy pro rozsudky vydané od 1.1.2014.

Pokud dojde ke zmeškání uvedené lhůty šesti měsíců, může požádat rozvedený manžel/ka příšlušný matriční úřad o povolení změny příjmení ve správním řízení- poplatek činí 100,- Kč.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Učinit oznámení před kterýmkoliv matričním úřadem.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení lze učinit na kterémkoliv matričním úřadu.
V případě uzavření manželství v cizině lze učinit oznámení prostřednistvím zastupitelského úřadu České republiky v cizině, nebo přímo u zvláštní matriky Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Odbor správní, odd. právní, úsek matriky - přízemí, dv. č. 163, s matrikářkami:

Jarmila Hofmanová          tel. č. 499 803 209     hofmanova@trutnov.cz
Karolína Kašparová          tel. č. 499 803 210     kasparova@trutnov.cz
Petra Macková                 tel. č. 499 803 216     mackova@trutnov.cz
Zdeňka Buchtová             tel. č. 499 803 211     buchtova@trutnov.cz

 

Pracovní doba:
PO A ST:      8.00 - 17.00 h
ÚT a ČT:      8.00 - 15.00 h
PÁ:              8.00 - 14.30 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozvedený manžel matričnímu úřadu předloží:

 • průkaz totožnosti,
 • oddací list (nemusí předkládat v případě, že oznámení činí u matričního úřadu v místě uzavření manželství),
 • rozsudek o rozvodu manželství s údajem o nabytí právni moci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky určeny nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení a obdržení nového oddacího listu je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu apod.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák. č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět dřívějšího příjmení, nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Změna jména a příjmení
 • Příjmení žen
 • Prohlášení o volbě druhého jména

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd. právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg