Změna jména a příjmení

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Změna jména a příjmení

4. Základní informace k životní situaci

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její písemné žádosti, příp. žádosti jejich zákonných zástupců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat:

 • občan České republiky, příp. zákonní zástupci nezletilého občana České republiky
 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podat písemnou žádost s potřebnými podklady na příslušný matriční úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

O povolení změna jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. U nezletilého dítěte matriční úřad v  místě jeho trvalého pobytu.

V případě, že žadatel nebo nezl. dítě trvalý pobyt na území ČR nemá, ani nikdy neměl, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Odbor správní, odd. právní, úsek matriky, přízemí, dv. č. 163, s matrikářkami:

Jarmila Hofmanová          tel. č. 499 803 209     hofmanova@trutnov.cz
Karolína Kašparová          tel. č. 499 803 210     kasparova@trutnov.cz
Petra Macková                 tel. č. 499 803 216     mackova@trutnov.cz
Zdeňka Buchtová             tel. č. 499 803 211     buchtova@trutnov.cz

Pracovní doba:
PO A ST:     8.00 - 17.00 h
ÚT a ČT:      8.00 - 15.00 h
PÁ:              8.00 - 14.30 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemná žádost, která obsahuje

 • jméno, příjmení, příp. rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, příp. datum a místo uzavření manželství,
 • místo trvalého pobytu žadatele, příp. nezletilého dítěte,
 • jméno, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.

K žádosti musí byt přiložen:

 • rodný, příp. oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list manžela/ky
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (OP nebo průkaz o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství (občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, osvědčení ne starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení st. občanství ČR ne starší 1 roku,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 100,- Kč:

 • při povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného,
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. při podání žádosti o užívání dřívějšího příjmení po rozvodu manželství, kdy od nabytí právní moci rozsudku uběhlo více než šest měsíců),
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna.

Správní poplatek 1000,- Kč:

 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Poplatky se platí při podání žádosti v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, nebo příjmení a vydání nového rodného, příp. oddacího listu je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu apod.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláčka č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák. č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě rozhodnutí o zamítnutí změny jména nebo příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Příjmení po rozvodu manželství
Prohlášení o volbě druhého jména
Příjmení žen

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd. právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

31. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg