Ohlášení živnosti - fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení živnosti - fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR

4. Základní informace k životní situaci

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1, vázané živnosti v příloze č. 2 a seznam oborů činností náležejících do živnosti volné v příloze č. 4 živnostenského zákona.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ohlásit živnost může fyzická osoba, která dosáhla věku 18ti let a je způsobilá k právním úkonům, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna tuto skutečnost písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášení živnosti se podává v písemné nebo elektronické formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Živnost lze ohlásit u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku tak provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, živnostenský odbor, oddělení registrace

kancelář dveře číslo 202,203,204

Úřední hodiny.

Po a St :   8.00 - 17.00

Út a Čt :   8.00 - 15.00

Pá :         8.00 - 14.30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována.
 • Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, v nichž je místo podnikání, liší-li se od trvalého bydliště (k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí). Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).
 • Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
 • V případě zplnomocnění zástupce - pro všechna jednání před živnostenským úřadem je nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Při osobním jednání je umožněno elektronické podání, tzn. klient navštíví živnostenský úřad, nevyplňuje formulář, nahlásí pracovnici své identifikační údaje a ústně učiní veškerá oznámení. Ta tyto skutečnosti zapíše do systému, vytiskne celé ohlášení živnosti a klient správnost údajů stvrdí svým podpisem. Teprve poté je proveden zápis do živnostenského rejstříku. Nic však nebrání, aby klient navštívil pracoviště živnostenského úřadu již s předvyplněným formulářem.
 • Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, pak jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Formuláře jsou k dostání na MěÚ Trutnov, živnostenský odbor, oddělení registrace.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání je 1000,- Kč a je splatný při podání. Přijetí dalšího ohlášení, kdy podnikatel je již zapsán v živnostenském rejstříku je 500 Kč.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na pracovišti živnostenského odboru nebo poštovní poukázkou A-V nebo převodem z účtu.  V žádném případě nelze tento správní poplatek uhradit kolkovou známkou!

Doklad o uhrazení správního poplatku je vždy nutné přiložit k ohlášení živnosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku.

Neodstraní-li podnikatel závady v ohlášení ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku nebo s kvalifikovaným elektronickým podpisem elektronickou podatelnu městského úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči obecnímu živnostenskému úřadu, nejlépe orgánu, který zápis provedl.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ohlášení živnosti je dobrovolným projevem vůle podnikatele, z tohoto důvodu sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy uvedeny ve zveřejněných životních situacích.

22. Další informace

Další informace lze získat na Městském úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, živnostenský odbor, oddělení registrace

kancelář dveře číslo 202,203,204

tel. 499 803 261 - pí Nývltová
499 803 262 - pí Štenclová
499 803 263 - pí Rozsívalová
499 803 264 - pí Rybářová                                                      
499 803 265 - pí Beranová                                                          
499 803 269 - pí Richterová

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mpo.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Živnostenský odbor

26. Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Kopecký

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

06. 01. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

06. 01. 2012

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez dalšího upřesnění a poznámky.

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg