Příjmení žen

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Příjmení žen

4. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, které se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o cizinku, státní občanku ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, státní občanku ČR, jejíž manžel je cizinec, nebo občanku ČR, která je jiné než české národnosti.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti zákonných zástupců uvést příjmení dítěte ženského  pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě cizincem, občanem ČR, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizincem, občanem ČR, který je jiné než české národnosti.

Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou ze shora uvedených podmínek.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, příp. cestovním dokladem, vydaným státem, jehož byla cizinka státní občankou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žena:

 • cizinka,
 • st. občanka ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • st. občanka ČR, jejíž manžel je cizinec,
 • st. občanka ČR, která je jiné než české národnosti

Rodiče (zákonní zástupci) dítěte ženského pohlaví, které je:

 • cizinec,
 • st. občan ČR, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • st. občan ČR, jehož jeden z rodičů je cizinec,
 • st. občan ČR, který je jiné než české národnosti

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podat písemnou žádost na příslušném úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost lze podat na kterémkoliv matričním úřadu nebo na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Odbor správní odd. právní, úsek matriky, přízemí, dv. č. 163 s matrikářkami:

Jarmila Hofmanová          tel. č. 499 803 209     hofmanova@trutnov.cz
Karolína Kašparová          tel. č. 499 803 210     kasparova@trutnov.cz
Petra Macková                 tel. č. 499 803 216     mackova@trutnov.cz
Zdeňka Buchtová             tel. č. 499 803 211     buchtova@trutnov.cz

Pracovní doba:
PO A ST:     8.00 - 17.00 h
ÚT a ČT:      8.00 - 15.00 h
PÁ:              8.00 - 14.30 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba předložit:

 • žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru,
 • doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden,
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, příp. prohlášení o tomto pobytu,
 • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požádat o vydání nového občanského průkazu, příp. cestovního pasu atd., kde bude uvedeno příjmení v mužském tvaru.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Změna jména a příjmení
 • Prohlášení o volbě druhého jména
 • Příjmení po rozvodu manželství

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní, odd.právní, úsek matriky

26. Kontaktní osoba

Jarmila Hofmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

02. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

01. 01. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg