Zásah do významného krajinného prvku ( VKP)

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Zásah do významného krajinného prvku ( VKP)

4. Základní informace k životní situaci

Závazné stanovisko k zásahu do VKP se vydává  podle § 4odst.2 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická či právnická osoba. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena  jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na ObÚ s rozšířenou působností,  Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, Ing. Markéta Zárubová, tel.: 499 803 247, e-mail: zarubova@trutnov.cz, úřední hodiny : pondělí a středa 8:00-17:00 Hod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

U fyzické osoby - jméno příjmení, datum narození, bydliště, u právnické osoby název firmy, sídlo, IČ. Přílohy k žádosti : snímek katastrální mapy s vyznačeným územím, doklad o vlastnictví pozemku ( výpis z katastru nemovitostí), případně souhlasy vlastníků, projektovou dokumentaci, biologické hodnocení podle § 67odst. 1 z.č. 114/1992 Sb.,.( rozhodne-li o jeho nezbytnosti orgán ochrany přírody v samostatném správním řízení)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku. Formulář je možné stáhnout na oficiálních stránkách Města Trutnova. Žádost je možné napsat volnou formou tak, aby za žádosti bylo zřejmé, kterému subjektu je určena, kdo ji činí a co požaduje. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání závazného stanoviska  je bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V souladu s § 83 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V jednoduchých věcech rozhoduje orgán ochrany přírody bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů a ve zvláště složitých případech  do 90 dnů od zahájení řízení. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci dotčeného pozemku, místně příslušný orgán ochrany přírody - obecní úřad, dotčené orgány státní správy, správce vodních toků.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnění provedení místního šetření. Biologické hodnocení podle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., (rozhodne-li o jeho nezbytnosti orgán ochrany přírody v samostatném správním řízení).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je možné podat elektronicky, za předpokladu, že má žadatel aktivován elektronický podpis nebo datovou schránku.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Správní řád č. 500/2004Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti závaznému stanovisku, které nemá formu rozhodnutí,  se nelze odvolat, případné připomínky ( námitky) musí dotčené osoby ( účastníci řízení) uplatňovat až při územním ( stavebním) řízení, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem. V souladu s §149 správního řádu ( 500/2004 Sb.).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě že fyzická ( právnická) osoba provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody může ji být uložena pokuta

20 000,- Kč, 100 000,-Kč ( 1 000 000,-Kč.). 

21. Nejčastější dotazy

Co je významný krajinný prvek? VKP je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov

26. Kontaktní osoba

Ing. Markéta Zárubová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25. 01. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

25. 01. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg