Vyrozumění o těžbě dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Vyrozumění o těžbě dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy

4. Základní informace k životní situaci

 Těžbu dřeva v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře. Souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu dřeva.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, musí vlastník lesa, jakož i ten, kdo koupil stojící lesní porost, i ten, kdo provádí těžbu, předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře.

1. Identifikační údaje žadatele:

  Fyzická osoba:

     a) jméno a příjmení

     b) datum narození

     c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování

  Právnická osoba:

     a) název firmy

     b) identifikační číslo

     c) sídlo, případně jiná adresa pro doručování

2. uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů

3. datum a podpis oznamovatele těžby, podpis nadpoloviční většiny spoluvlastníků lesa

4. uvedení čísla parcely a katastrálního území

5. lesnické označení lesního pozemku podle platné lesní hospodářské osnovy (pokud je pro lesní pozemek vypracována)

6. předpokládaná výše těžby (ha/m3)

7. stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním vyrozumění.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny, s pověřenou úřední osobou, ve stanovené úřední dny a hodiny.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete zaslat poštou nebo elektronicky (s elektronickým podpisem), osobní kontakt není nutný. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Formulář naleznete zde nebo na odboru životního prostředí.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud orgán státní správy lesů nesdělí osobě, která jej písemně vyrozuměla o záměru provést těžbu, své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění, může tato osoba těžbu provést. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci lesního pozemku.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podle ustanovení § 40 lesního zákona je vlastník lesa povinen vést lesní hospodářskou evidenci (LHE) o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Taktéž  podle § 1 vyhlášky č. 285/2013 Sb. („o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh“) hospodářský subjekt, který má povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa podle lesního zákona, předává do centrální evidence informace za uplynulý kalendářní rok v rozsahu podle přílohy této vyhlášky. Tyto souhrnné údaje je povinen vlastník lesa a hospodářský subjekt předat orgánu státní správy lesů do 31. března za uplynulý kalendářní rok.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@trutnov.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydání stanoviska orgánu státní správy lesů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 55 odst. 1 písm. d) lesního zákona orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří provedou neoprávněnou těžbu v množství překračující 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok.

 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba

Ing. Vendelín Žačok

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

09. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg