Poplatek ze psů

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek ze psů

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně. Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než tři měsíce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR a je způsobilá k právním úkonům, nebo zákonný zástupce, nebo zástupce na základě plné moci.Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.Držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí obci příslušné podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle příslušného zákona.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek se platí ze psa staršího než tři měsíce, a to od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku.Od poplatku jsou osvobozeny například:

- osoby nevidomé, bezmocné a těžce zdravotně postižené  (držitelé průkazu ZTP/P) a lidé provádějící výcvik psů určených    k doprovodu těchto osob

- osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

- uživatelé honitby, jimž zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy

- držitelé psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud je držitel členem Svazu záchranných brigád

- držitelé psů převzatých z útulku po dobu tří let od převzetí.

Osvobození zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle příslušných právních předpisů poplatku nepodléhá.Při plnění své ohlašovací povinnost je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), datum narození, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti. 

Poplatkové řízení je zahájeno podáním přiznání k poplatku,  může být však zahájeno i z moci úřední.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Správcem místního poplatku ze psů je Odbor finanční Městského úřadu v  Trutnově, oddělení daní a poplatků.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně na příslušném tiskopise přímo u správce poplatku, tj. Odbor finanční, oddělení daní a poplatků, 3. patro, kancelář č. 313 na adrese Slovanské nám. 165, Trutnov. Správcem poplatku je Eva Žáková, tel. 499 803 357, email: zakova@trutnov.cz

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Poplatník prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět při plnění ohlašovací povinnosti, nebo k jejichž prokázání byl vyzván správcem poplatku.Požadované doklady při plnění ohlašovací povinnosti jsou například: občanský průkaz; u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu doklad o pobíraném důchodu, doklad o převzetí psa z útulku, průkaz ZTP/P, průkaz cvičitele asistenčního psa, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád,; potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.Plná moc v případě zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ke splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář Přiznání k místnímu poplatku ze psů. Pokud psa již nemáte, použijte formulář Odhlášení psa z evidence místního poplatku ze psů.Formuláře jsou k dispozici u správce poplatku nebo na webových stránkách města – sekce Odbor finanční - formuláře.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 města Trutnova, o místním poplatku ze psů. Správce složenky nezasílá. Způsob placení poplatku:

- bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku 19-124601/0100(k identifikaci  platby je nutno použít variabilní symbol přiděleným správcem poplatku),

- hotově v pokladně úřadu nebo na inforecepci  na adrese:   Slovanské nám. 165, 541 01  Trutnov,   přízemí

Podání žádosti o povolení posečkání nebo o povolení zaplacení poplatku ve splátkách podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč. Správní poplatek se platí bez vyměření a je splatný před provedeným úkonem.

Roční sazba poplatku činí 1.500 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 2.100 Kč. Za psy chované v rodinném domě se platí 200 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300 Kč. U důchodce (osoby pobírající pouze starobní, vdovský, vdovecký či invalidní důchod, tyto bez dalších příjmů, nebo pobírající sirotčí důchod) činí poplatek 200 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300 Kč.

Další sazby týkající se přilehlých částí města  jsou vyčísleny ve vyhlášce 2/2016 v čl. 5 - části města II.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

      Lhůty splatnosti poplatku jsou stanoveny v OZV č. 2/2016.

 

 

 

 

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou. 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Jakoukoliv písemnost lze zaslat na e-mailovou adresu zakova@trutnov.cz. Zásadní písemnosti (přiznání k poplatku, odhlášení z evidence apod.) musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem nebo musí být tato podání do 5 dnů ode dne, kdy došla správci poplatku,dodatečně opatřena vlastnoručním podpisem. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Místní poplatek ze psů je spravován podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle obecně závazné vyhlášky města Trutnova č. 2/2016, o místním poplatku ze psů. 

18. Jaké jsou související předpisy

·        Obecně závazná vyhláška č. 2/2016  města Trutnova  

      Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

      Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 44)

      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Možnost využití opravných prostředků je dána zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb.). Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku i opakovaně uložit pokutu až do celkové výše 50 000 Kč dle ustanovení § 247 odst. 1-4 zákona č. 280/2009 Sb.

21. Nejčastější dotazy

Jak se platí poplatek v případě, že držitel psa pobývá a psa chová jinde, než je trvalý pobyt držitele psa?
Poplatek se platí vždy obci příslušné dle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa bez ohledu na faktické místo držení psa.

Na jaké účely jsou použity finanční prostředky z vybraného místního poplatku ze psů?
Příjem z tohoto poplatku je součástí celkových rozpočtových příjmů města, který je m.j. použit např. na financování městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata, očkování psů umístěných v útulku města Trutnova, čištění města, nákup sáčků na psí exkrementy, dále pak na údržbu zeleně a pod. 
Co se rozumí u poživatele invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu jediným zdrojem příjmů?
O jediný zdroj příjmů jde v případě, jestliže je poplatníkem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod. Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má ještě jiný příjem např. z nájmu, pobírá podíly ze zisku apod. nejde o poplatníka, který by mohl platit poplatek v zákonem snížené sazbě. Skutečnost, že důchod je jediným zdrojem příjmů doloží poplatník písemným čestným prohlášením, které má veškeré náležitosti dle ustanovení správního řádu. Čestné prohlášení může učinit pouze samotný poplatník, který také odpovídá za pravdivost všech uvedených údajů.

 

22. Další informace

Evidenční známku psa obdrží držitel ihned po předání vyplněného přiznání k poplatku. V případě elektronické komunikace obdrží známku spolu s oznámením o výši poplatku a platebním údajům poštou na doručenku.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

 MěÚ Trutnov, Slovanské nám 165, 541 01  Trutnov, tel. 499 803 357,  zakova@trutnov.cz,  www.trutnov.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ztrátu nebo nalezení psa lze nahlásit kdykoliv na městskou policii tel. linka 156 nebo kontaktovat  městský útulek pro nalezená a opuštěná zvířata tel. +420 603 872 653.

V případě ohrožení volně pobíhajícím psem nebo se stížností týkající se chovu zvířat je možné se obrátit na  městskou policii.

Nalezení evidenční známky pro psa – předat správci místního poplatku.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor finanční

26. Kontaktní osoba

Eva Žáková, 499 803 357

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 01. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 04. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg