Poplatek za odpad

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek za odpad

4. Základní informace k životní situaci

Přihlášení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba,

- která má v obci trvalý pobyt,

- které byl podle zákona upravujícícho pobyt ciinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

-která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,

- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravícího dočasnou ochranu cizinců.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatkové řízení je zahájeno podáním prohlášení, ale může být zahájeno i z moci úřední.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Správcem místního poplatku za svoz odpadu je finanční odbor Městského úřadu v Trutnově.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, finanční odbor

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

3. NP, kancelář č. 314

Světlana Fořtová  tel. 499 803 129 e-mail: fortova@trutnov.cz

Marcela Drgáčová tel. 499 803 127  e-mail: drgacova@trutnov.cz

       

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě uplatnění osvobození od poplatku za svoz odpadu je třeba předložit např. doklad o studiu, smlouvu při pobytu v jiném městě, případně čestné prohlášení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis prohlášení nebo změny k místnímu poplatku za svoz odpadu je možné si vyzvednout přímo na finančním odboru nebo na webových stránkách města.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku  činí 480,- Kč za kalendářní rok.

Poplatek se hradí v hotovosti do pokladny v budově MěU Trutnov, poštovní poukázkou nebo poukázáním na účet u Komerční banky Trutnov, jehož číslo a variabilní symbol sdělí poplatníkovi přímo finanční odbor.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud možno ihned, lhůta pro vyměření poplatku se řídí daňovým řádem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Jakoukoliv písemnost lze zaslat na e-mailovou adresu fortova@trutnov.cz nebo drgacova@trutnov.cz. Zásadní písemnost (prohlášení poplatku, odhlášení) musí být opatřeny uznáváným elelktronickým podpisem nebo musí být tato podání do 5 dnů ode dne, kdy došla správci poplatku, dodatečně opatřena vlastnoručním podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Místní poplatek za svoz odpadu je spravován podle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky města Trutnova č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému...

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Možnost využití opravných prostředků je dána zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložení pořádkové pokuty až do výše 50 tisíc korun dle § 247 daňového řádu

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Finanční odbor

26. Kontaktní osoba

Světlana Fořtová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg