Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let

4. Základní informace k životní situaci

Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 let je zakázáno; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů na žádost vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastníci lesních pozemků, mladších než 80 let, na kterých je v odůvodněných případech nutné provést mytní úmyslnou těžbu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí obsahovat:


1. Identifikační údaje žadatele:

Fyzická osoba:
   a) jméno a příjmení
   b) datum narození
   c) místo trvalého pobytu, případně jiná adresa pro doručování

Právnická osoba:
   a) název firmy
   b) identifikační číslo
   c) sídlo, případně jiná adresa pro doručování

2. uvedení všech spoluvlastníků včetně identifikačních údajů
3. datum a podpis žadatele, případně žadatelů
4. uvedení čísla parcely a katastrálního území
5. lesnické označení lesního porostu podle platné lesní hospodářské osnovy
6. předpokládaná výše těžby (m3) a výměra vzniklé holiny (ha)
7. stanovisko příslušného odborného lesního hospodáře

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Kontaktem s příslušným odborným lesním hospodářem a podáním žádosti, která bude obsahovat výše uvedené náležitosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, oddělení ochrany krajiny, s pověřenou úřední osobou ve stanovené úřední dny a hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost se všemi výše popsanými náležitostmi můžete zaslat poštou nebo elektronicky (s elektronickým podpisem), osobní kontakt není nutný. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář naleznete zde nebo na odboru životního prostředí.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci lesního pozemku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podle ustanovení § 40 lesního zákona je vlastník lesa povinen vést lesní hospodářskou evidenci (LHE) o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Taktéž  podle § 1 vyhlášky č. 285/2013 Sb. („o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh“) hospodářský subjekt, který má povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa podle lesního zákona, předává do centrální evidence informace za uplynulý kalendářní rok v rozsahu podle přílohy této vyhlášky. Tyto souhrnné údaje je povinen vlastník lesa a hospodářský subjekt předat orgánu státní správy lesů do 31. března za uplynulý kalendářní rok.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@trutnov.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje v Hradci Králové podáním u Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 55 odst. 1 písm. e) lesního zákona orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří provedou bez povolení orgánu státní správy lesů těžbu mýtní úmyslnou v porostu mladším než 80 let.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba

Ing. Vendelín Žačok

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09. 02. 2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

09. 02. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg