Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby.

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby.

4. Základní informace k životní situaci

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami poštou nebo na podatelnu Městského úřadu v Trutnově, Slovanské náměstí 165, 54116 Trutnov (včetně příloh), příp. odesláním elektronickou poštou na adresu podatelna@ trutnov.cz (přílohy následně doručit osobně na podatelnu nebo odbor výstavby Městského úřadu v Trutnově, a nejdéle do tří dnů je nutné své podání podepsat na odboru výstavby Městského úřadu v Trutnově).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, u referentů oddělení územního řízení a stavebního řádu, v úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podání žádosti o povolení předčasného užívání stavby včetně příloh uvedených v § 123 stavebního zákona a příloh uvedených v příloze č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc podle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jen "správní řád".

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení předčasného užívání stavby na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví prováděcí právní předpis v příloze č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.

Tento formulář lze získat na Městském úřadu Trutnov, Odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, Trutnov nebo je možné si jej stáhnout z webových Městského úřadu Trutnov www.trutnov.cz.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně na Městském úřadu v Trutnově, složenkou nebo bankovním převodem.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty se řídí stavebním zákonem a správním řádem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-----

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání povolení k předčasnému užívání stavby s ověřeným elektronickým podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna@trutnov.cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možné podle § 83 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podle § 86 odst. 1 správního řádu podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u Městského úřadu Trutnov, Odboru výstavby.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle § 178 až § 183 stavebního zákona. 

21. Nejčastější dotazy

-----

22. Další informace

-----

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobně na Městském úřadu v Trutnově, Odboru výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, Slovanské náměstí 165, Trutnov - 4. NP u referentů územního řízení a stavebního řádu - úřední dny pondělí a středa od 08:00 do 17:00.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu

26. Kontaktní osoba

Bc. Lenka Kunová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 02. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

22. 02. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Na neurčito

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg