Žádost o nahlédnutí do spisu, kopie spisu dle správního řádu

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o nahlédnutí do spisu, kopie spisu dle správního řádu

4. Základní informace k životní situaci

V případě, že je s Vámi ze strany Městského úřadu Trutnov vedeno jakékoliv správní řízení, máte, jako účastníci řízení, právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopii spisu.

Právo pořizování kopie spisu je spojeno s nahlížením do spisu, což v praxi znamená, že účastník nebo jeho zmocněnec se dostaví před správní orgán a poté, co se seznámí se spisem, mu bude pořízena kopie spisu nebo jeho části.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právo nahlížet do spisu a pořizovat si kopii spisu mají:

- účastníci správního řízení a jejich zástupci,

- jiné osoby, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do spisu je možné nahlížet pouze za přítomnosti úředníka.

O nahlížení do spisu se sepisuje protokol, ve kterém se uvede identifikace žadatele o nahlédnutí do správního spisu a jeho postavení v rámci řízení nebo právní zájem či jiný vážný důvod (dle § 38 odst. 2 správního řádu). Žádá-li ten, kdo do spisu nahlíží kopie jeho částí, vyznačí se v protokolu, které listiny mu byly v kopiích vydány a zda byl zaplacen správní poplatek. Protokol podepíše pracovník, který záznam učinil a dále i ten, kdo do spisu nahlížel.

Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a o poučení je sepsán protokol, který podepíší. Z těchto částí spisu nelze činit výpisy a pořizovat kopie.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o nahlédnutí do spisu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Jak postupovat, pokud chcete toto své právo uplatnit?

A. Jako účastník řízení či jeho zmocněnec:

1) oslovte úředníka, který řízení vede s tím, že chcete nahlédnout do spisu, případně též pořídit kopii spisu, pokud není úředník na pracovišti, oslovte vedoucího oddělení, který Vám sdělí, kdo jej zastupuje,

2) dohodněte si vzájemně vyhovující termín,

3) na dohodnuté schůzce Vám bude předložen spis k nahlédnutí, pokud Vám správní orgán odepře právo nahlížet do spisu nebo jeho částí, vydá o tom usnesení, toto usnesení Vám bude oznámeno,

4) s nahlížením do spisu je spojeno právo pořizovat si z něj výpisky a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části,

5) o nahlížení do spisu a případném pořízení kopie spisu či jeho části s Vámi bude sepsán protokol.

B. Jako jiná osoba

1) podejte písemnou žádost o nahlédnutí do spisu na Městský úřad Trutnov. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává, do jakého spisu a z jakého důvodu chce nahlédnout,

2) pokud správní orgán odepře právo nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, toto usnesení bude oznámeno žadateli,

3) v případě, že žadateli bude umožněno seznámit se se spisem nebo jeho částí, bude s tím sjednána schůzka,

4) na dohodnuté schůzce bude předložen spis k nahlédnutí,

5) s nahlížením do spisu je spojeno právo pořizovat si z něj výpisky a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části,

6) o nahlížení do spisu a případném pořízení kopie spisu či jeho části s Vámi bude sepsán protokol.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Trutnov

Slovanské nám. 165

 

541 01 Trutnov

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Budova Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov, nebo budova detašovaného pracoviště Městského úřadu Trutnov, Horská 932, Trutnov, týká-li se žádost o nahlédnutí do spisu věci, kterou vede oddělení dopravněsprávních agend odboru správního.

Obraťte se na příslušného úředníka, který vede správní řízení. Pokud není úředník na pracovišti, oslovte vedoucího oddělení, který Vám sdělí, kdo jej zastupuje.

Pracovní doba:

Po a St: 8:00 – 17:00 h

Út a Čt: 8:00 – 15:00 h

Pá: 8:00 – 14:30 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel prokáže svou identitu předložením průkazu totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie, nebo výpisu je zpoplatněno správním poplatkem podle sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Poplatek se hradí v hotovosti.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zvláštní lhůty nejsou stanoveny. O žádosti o nahlédnutí do spisu musí být rozhodnuto bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud Vám je nahlížení do spisu nebo pořizování kopií odepřeno, musí o tom být vydáno usnesení.

Toto upravuje § 38 odst. 5 správního řádu. Usnesení musí obsahovat důvod odepření. Proti usnesení lze podat odvolání, které nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správní

26. Kontaktní osoba

Mgr. Leoš Křemenský

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 02. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

13. 02. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

13. 04. 2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

banner-trutnov.gif banner-formulare.gifzpravy.jpg

 

banner-app-f.jpg