Je to pro mě poslání a služba společnosti, říká velitel odolovské věznice Tomáš Kubín

Podle vašeho profesního životopisu máte s vězeňstvím bohaté zkušenosti. Co vás zaválo do Odolova? Generálním ředitelem Vězeňské služby České republiky jsem byl pověřen řízením věznice 1. července roku 2016.  Za necelých třináct let, co působím ve vězeňské službě, jsem prošel řadou pozic ve věznicích i vazebních věznicích. Byla to pro mě ta největší zkušenost, protože jsem poznal jednak oblast výkonu vazby, trestu, ale i mnoho funkcí. Byla to pro mě obrovská motivace pro můj další profesní růst a život. Jaké by měl mít vlastnosti správný ředitel? To není určitě lehká otázka. Ředitel věznice by měl být všestranný. Nevydává jen příkazy, ale hlavně musí umět naslouchat zaměstnancům, musí být schopen přijímat i konstruktivní kritiku. Těch klíčových vlastností je hodně. Nicméně já osobně mám postavené řízení lidí zejména na komunikaci a důvěře mezi mnou a zaměstnanci. Důležitá je odpovědnost za procesy, které se netýkají jenom zaměstnanců, ale i vězněných osob. Je tedy potřeba skloubit všechno dohromady. Proč jste si vybral tuto kariéru? Vždy jsem tíhnul k práci ve státní správě, primárně k Policii České republiky. Sled událostí byl ale poté takový, že se naskytla možnost zkusit vězeňskou službu ve Vazební věznici v Hradci Králové. Od té doby uplynulo již téměř třináct let a prošel jsem řadou věznic. Je to pro mě poslání a služba společnosti. Zdejší věznice je spíše lehčího rázu. Kdo jsou lidé, kteří tady pobývají? Za co bývají většinou odsouzeni? Tato věznice je aktuálně profilovaná jako věznice s ostrahou s odděleními se středním a nízkým stupněm zabezpečení. Jsou zde umístění odsouzení za méně závažné trestné činy, jako jsou například krádeže, poškozování cizí věci, podvody, neplacení výživného a podobně. Nicméně nemůžeme říci, že v odolovské věznici nenajdeme odsouzeného za závažnější čin. Trestní sazby se tady pohybují od několika měsíců po několik let. Před dvěma lety uteklo ze zdejšího vězení nebo z pracovišť šest vězňů. Jaká opatření jste potom museli přijmout? Na úvod musím říci, že rok 2016 byl pro Věznici Odolov jedním z nejkritičtějších, který vůbec zažila. Ten počet vězňů je sice pravdivý, ale je třeba odlišit útěk z areálu věznice a odchod z pracoviště, které je  mimo věznici. V této souvislosti se muselo změnit úplně všechno. Společně jsme udělali kroky, které vedly k naprosté změně komplexního pojetí vnější i vnitřní bezpečnosti věznice a prvků, které nemohu konkretizovat. Samozřejmě muselo dojít také ke změně smýšlení lidí, přístupu k vězňům a tak dále. Byl to pro vás zatím největší problém, který jste tady musel řešit? Byl to největší problém nejen za dva roky, kdy působím v Odolově, ale za celých třináct let mé praxe ve vězeňství a v mé kariéře. Míra frustrace byla obrovská a vnitřně se poprat s tímto problémem bylo asi to nejtěžší, co jsem ve vězeňské službě zažil. Dnes jsem moc rád, že jsem dostal možnost tady zůstat a budovat věznici k jinému obrazu, který je tady dnes. Nebylo to jenom v oblasti bezpečnosti, ale i obrazu věznice navenek. Chci ukázat to, že Věznice Odolov má co nabídnout ve vztahu k veřejnosti, i když to riziko těchto událostí tady stále bude. Musí vězni pracovat? Podle platné legislativy vězni pracovat musí. Výjimku tvoří odsouzení, kteří nejsou zdravotně způsobilí k pracovnímu zařazení. Pokud je vězeň zaměstnán u civilního subjektu, tak s tím musí písemně souhlasit. Ale při běžné činnosti v rámci věznice, pracovat musí. Stojí o ně firmy? Kolik vězňů zaměstnávají? Na to je poměrně snadná odpověď: poptávka převyšuje nabídku. Zájem je značný. My mámě vězňů zaměstnaných mimo věznici docela hodně, zaměstnanost se pohybuje kolem osmdesáti procent. Celkově zaměstnáváme zhruba 190 vězněných osob a snažíme se v trendu zvyšování zaměstnanosti pokračovat. Jsme rádi, že zpětná vazba od zaměstnavatelů je kladná a chválí pracovní výkony našich vězňů. Podle čeho rozhodujete, koho z nich pustíte pracovat mimo vězení? Začínáme tím, že posuzujeme kritéria, zda vězeň splní podmínky pro to, aby byl zařazen mimo objekt věznice. Mezi vězni je o práci mimo věznici velký zájem a ještě jsem se nesetkal s tím, že by to někdo odmítl. Hlavní slovo má odborná komise, která posuzuje řadu kritérií a navrhuje řediteli věznice pracovní zařazení konkrétního odsouzeného. Snahou komise je minimalizovat rizika, že odsouzený nějak zneužije pracovní zařazení mimo věznici. Eliminovat se to ale stoprocentně nedá. Musíte řešit konflikty mezi vězni? Panuje mezi nimi šikana? Museli a musíme, ke konfliktům dochází. Tato věznice je postavená na bázi otevřených oddílů v ložnicovém systému. Čtyřiadvacet hodin denně se vězni potkávají, dochází tam k interakci, takže čas od času dochází k verbálním i fyzickým atakům, které třeba ani nevidíme. Šikana je často skrytá, i když vězeňská služba dělá kroky, aby ji odhalila. Primárně je to ale na vězněné osobě, že nám šikanu oznámí. A to pro tuto osobu není úplně jednoduché. Pokud bude tedy vězeň pod tlakem, bude šikanován a bude to skryto, musíme spoléhat na to, že nám to nakonec sdělí. Případů šikany v této věznici je za rok minimum, občas se to ale stane.  Snaží se vězni nebo návštěvy za mříže něco pašovat? Pokud ano, co nejčastěji? Bohužel ano. Je to problém, který se týká všech věznic v republice. Vězeňská služba ho sice intenzivně řeší, ale nelze říci, že bychom byli úplně schopní tomu zabránit. Vězni mají nárok na návštěvu osob blízkých a bohužel se setkáváme s tím, že jedním z nejčastějších kanálů jsou právě návštěvy civilních osob. Je tu snaha propašovat do věznice jakoukoli nepovolenou věc, například drogy, mobily a podobně. Pokud se nám podaří takový případ odhalit a podle práva postihnout, vždy si trochu naivně říkám, že by to měla být jakási generální prevence pro ostatní. Ale není tomu úplně tak. Jak se s pobytem za mřížemi odsouzení vyrovnávají? Nejsou frustrovaní? Je to velmi individuální, jde ale vždy o ztrátu svobody. Řada vězňů byla před odsouzením ve výkonu vazby, tudíž se mohla částečně adaptovat. Frustrující to ale určitě je. U mnoha vězňů hrají roli strach, narušení sociálních a rodinných vazeb, těch faktorů je hodně. Je na každém vězni, jakým způsobem bude k výkonu trestu přistupovat. Pokud je někdo ve vězení poprvé, je jeho adaptační proces zcela jiný než v případě recidivisty, který je ve vězení už poněkolikáté. Jaké mají vězni vztahy s dozorci? Chování vězně obecně vůči vězeňskému personálu je zase individuální. Dozorci zastupují represivní složku, vynucují od vězně dané povinnosti a pravidla. Mohu říci, že jsme řešili minimum konfliktů mezi vězni a dozorci. Vztahy samozřejmě nejdou přesně specifikovat, ale neměli jsme tady případy fyzického napadení vězeňského personálu. Dozorci musí vůči vězňům postupovat profesionálně v souladu se zákony a předpisy, být korektní a zachovávat a respektovat lidskou důstojnost vězně.    Je recidiva vězňů aktuální? Dokážete odhadnout, který vězeň se po vykonání trestu do věznice vrátí? Problém recidivy tady samozřejmě je. Ministerstvo spravedlnosti i vězeňská služba se tím dost intenzivně zabývají. Snižování recidivy je ale dlouhý proces. Pracovníci věznice, tým vychovatelů, psychologů, pedagogů, se snaží na vězně působit tak, aby se recidiva neopakovala. Že se člověk do věznice opět vrátí si sice myslet mohu, ale je to ryzí domněnka. Jaké mají odsouzení po propuštění na svobodě šance s cejchem vězně? Samozřejmě je velmi důležitá péče o tohoto člověka i na svobodě. Není to o tom, že vězeň skončí trest odnětí svobody, otevřou se brány věznice, odejde a tím to končí. Snahou sociálních pracovníků a dalších je, aby se snížilo riziko návratu propuštěného zpět do vězení. Je nutné kriminogenní faktory ponížit tak, aby nedošlo k recidivě. Vždy to ale bude záležet na vězni samotném, jakým způsobem k tomu bude přistupovat. Přechod do civilního života by měl být co nejjednodušší. Představte běžný den odsouzeného. Každá věznice má svůj vnitřní řád pro odsouzené, jehož součástí je časový rozvrh dne. Vězeň ráno vstane, má prostor pro osobní hygienu, stravu, práci, volnočasové aktivity, a samozřejmě musí udržovat pořádek v ložnici. Jsou tady možnosti zájmové, vzdělávací, speciálně výchovné, které mají za cíl snižovat riziko recidivy. Každý má stanoven individuální program zacházení, je odvislý od potřeb jednotlivého odsouzeného. Vězeň je tedy dostatečně vytížen. Určitě to není tak, jak se někdy mylně traduje u veřejnosti, že by jenom ležel nečinně na posteli. Čemu se věnují ve volném čase? Jaké tady mají možnosti? Těch možností je skutečně hodně. Máme poměrně velký vycházkový dvůr, kde mohou vězni dvakrát denně po jedné hodině absolvovat vycházky. Realizuje se řada sportovních aktivit, různé turnaje a podobně. Jsou zde také vzdělávací programy, kurzy angličtiny, případně specializované programy, například PARDON, který je realizován pouze ve dvou věznicích v republice – v Odolově a Pardubicích. Je určen pro pachatele, kteří z nedbalosti způsobili dopravní nehodu. Kromě toho díky entuziasmu našich vybraných zaměstnanců se pyšníme skutečně unikátní zájmovou aktivitou, kterou je dřevomodelářský kroužek. Byli tady vězni, kteří za dobu svého pobytu byli schopni vyrobit či renovovat smyčcové nástroje. Realizujeme také divadelní představení a koncerty v mateřských školách. Říkal jste, že vězni mají právo na vycházku v areálu věznice. Mohou někteří z nich na nějakou dobu pobývat i mimo areál? Pokud vězni fungují tak, jak mají, možnost opustit objekt věznice existuje. Například se mohou zúčastnit vzdělávací, kulturní či sportovní akce pod dohledem i bez dohledu zaměstnance. Vybraní vězni mohou opustit věznici v souvislosti s návštěvou blízkých osob. Je to podle mého soudu obecně velmi důležitý motivační prvek pro výkon trestu odsouzeného. Má to zásadní efekt pro případ podmíněného propuštění. Vězeň samozřejmě nesmí při využívání těchto motivačních prvků selhat. Jak často se mohou stýkat s rodinou? Nárok je zakotven v zákonných předpisech. Během kalendářního měsíce to jsou tři hodiny pro setkání s rodinou či osobami blízkými. Pokud vězni nesplňují kritéria, aby mohli získat možnost opustit věznici, je to omezeno právě na tuto dobu. Je to hojně využíváno a dobré pro udržování rodinných a sociálních vazeb. Chodíte mezi vězně? O čem se spolu bavíte? Při běžné činnosti mojí i mého zástupce se s vězni setkáváme v jejich ubytovacích prostorách. Témat k hovoru je řada. Drtivá většina se týká možnosti zaměstnávání a případně, zda jim povolíme opuštění věznice a podobně. Není na to ale právní nárok, pouze možnost, kterou nicméně chceme využívat. Běžný kontakt s vězni mám zpravidla každý den. Je kapacita věznice dostatečná? Přeplněnost věznic je celorepublikový problém. Současný nárůst vězeňské populace ale není enormní. Věznice Odolov ještě před půlrokem patřila k pěti nejpřeplněnějším věznicím v zemi. Vězňů tady bylo zhruba 390 a naše kapacita byla 300. To představovalo velký rizikový faktor v chování vězňů. Dnešní stav je jiný, aktuálně je zde ve výkonu trestu 280 vězňů. Dává nám to tedy možnost prostředí věznice měnit a otevírá se tím i prostor pro odborný personál a lepší individuální přístup k odsouzeným. Jsem rád, že stav je takový, jaký je. Máme ale hodně plánů a chceme je realizovat. Mimochodem to souvisí i s ubytovací kapacitou. Objekt věznice má v tomto směru možnosti, abychom kapacitu navýšili. Našim cílem je předkládat projekty, které by k tomu vedly.  Co vám jde hlavou, když denně procházíte branou věznice? S trochou nadsázky, zda jsem zaznamenal svůj příchod na terminálu. Ale teď vážně, je to o pocitu, co mě dnes čeká, co bude nového. Velmi často se už ráno dozvím, že realita je úplně jiná, než moje představa. Nedávno byl propuštěn legendární vězeň Jiří Kajínek, z něhož se stala jakási pseudocelebrita, je populární u časti veřejnosti a pořádá se svým příběhem turné po celé zemi. Jak vnímáte, jako ředitel věznice, tuto skutečnost? To, že byl propuštěn, je ústavní právo prezidenta republiky, které vězeňská služba respektuje. Konkrétně k této osobě bych se osobně nevyjadřoval. TOMÁŠ KUBÍN narozen 21. března 1984 v Chlumci nad Cidlinou vystudoval Policejní akademii České republiky profesní kariéru zasvětil vězeňské službě dva roky působí jako ředitel ve Věznici Odolov je ženatý, má dvě dcery mezi jeho koníčky patří sport, jízda na motorce, četba žije v obci nedaleko Hradce Králové Hynek Šnajdar hynek@trutnovinky.cz Foto: Miloš Šálek

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2019 »
« červenec »
  Po Út St Čt So Ne
27 1 NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 07. 2019, 00:00 - 31. 07. 2019, 00:00
Benefiční... (Akce třetích stran)
1. 07. 2019, 18:00 - 7. 07. 2019, 18:00
Svatojánská... (Akce třetích stran)
1. 07. 2019, 18:00 - 1. 07. 2019, 23:59
2 3 OBSCENE EXTREME (Akce třetích stran)
3. 07. 2019, 00:00 - 7. 07. 2019, 00:00
DÍLNIČKY PRO DĚTI (Akce třetích stran)
3. 07. 2019, 00:00 - 31. 08. 2019, 00:00
TRUTNOVSKÉ... (Akce třetích stran)
3. 07. 2019, 00:00 - 30. 08. 2019, 00:00
4 5 6 7
28 8 08. 07. 2019 (Akce)
8. 07. 2019, 07:44 - 8. 07. 2019, 23:59
9 09. 07. 2019 (Akce)
9. 07. 2019, 07:45 - 9. 07. 2019, 23:59
10 10. 07. 2019 (Akce)
10. 07. 2019, 09:21 - 10. 07. 2019, 23:59
11 12 13 ČESKO ZPÍVÁ JINAK... (Akce třetích stran)
13. 07. 2019, 00:00 - 13. 07. 2019, 00:00
14 TRUTNOVSKÝ... (Akce třetích stran)
14. 07. 2019, 00:00 - 28. 07. 2019, 00:00
29 15 16 17 18 19 20 DEN KRKONOŠSKÝCH... (Akce třetích stran)
20. 07. 2019, 00:00 - 20. 07. 2019, 23:59
21
30 22 23 24 IRENA FRIESS... (Akce třetích stran)
24. 07. 2019, 00:00 - 27. 08. 2019, 00:00
25 26 27 28
31 29 30 31        

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-app-f.jpg