Rozhovor s kriminalistou: Celý výslech je psychologie

Vysvětlíte mi, čím se zabývá obecná kriminalita? Obecná kriminalita je v podstatě všechno mimo hospodářskou kriminalitu. To je asi nejjednodušší vysvětlení. Jako laik si tak pod tím můžete před­stavit veškerou kriminalitu na úseku mravnosti, toxi, majetku, násilí… Spadají do toho i vraždy? Určitě, ale vraždy nám nepřísluší. Naše oddělení má jednoznačně vymezené věci, kterými se může zabývat, a to trestnými činy v příslušnosti okres­ního soud. To jsou takové trestné činy, na něž trestní řád stanoví hranici dolní trestní sazby nižší než 5 let. Zabýváme se vším, co není v příslušnosti krajského soudu. Když se tady stane vražda, sa­mozřejmě k ní vyjíždíme, ale příslušný konat na místě je krajský výjezd. Ten nám udílí pokyny. Díváte se coby kriminalista na detektivní seriály? Dívám se zřídka, protože od reality se to poměrně hodně liší. Zobrazovaný proces je v nich strašně zjednodušený, ve skutečnosti to takhle nikdy ne­bude vypadat. Ale jsou pořady, které jsou zajíma­vé. Například Případy 1. oddělení, o těch se dá říct, že se nejvíce blíží realitě. Tento seriál se mi líbí, jinak ostatní je hodně mimo mísu. Když to vezmu ze svého mediálního pohledu, tak ve filmu novináři okamžitě na místě pořizují rozhovory s vyšetřovateli, detektivy a tak dále. Takhle to ale asi nefunguje vůbec, že? Myslím si, že v naší republice je v tomto směru dobrá kultura. Novináři vědí, že musejí spolu­pracovat s tiskovým mluvčím, který samozřejmě na ty kauzy, jež jsou mediálně zajímavé, většinou dorazí, nebo s novináři komunikuje. Mám zkuše­nost, že to funguje. Vždy se ale najde někdo, kdo chce mít záběry co nejexkluzivnější a snaží se dostat někam, kam si nepřejeme, aby se dostal. V případech, kterými se zabýváme, většinou není zájem médií tak velký, tudíž se s tím tak často nesetkáme. Do jaké míry je možné sdělovat médiím informace o průběhu vyšetřování? O probíhajícím řízení, jako takovém, nemluví­me. Ke sdělování informací jsou tiskoví mluvčí. Ti komunikují s médii a jsou pro ně připravova­né tiskové zprávy, jejichž prostřednictvím pak seznamují veřejnost s informacemi. Stává se, že policie záměrně mlží? Nevím, jestli je správný termín, že policie mlží, ale jsou informace, u kterých je nežádoucí, aby se v okamžiku vyšetřování dostaly ven. Naše práce na místě je především o práci s informace­mi a musíme si je chránit. Dozvíte se, že byl spáchán zločin, jak rychle musíte situaci vyhodnotit, aby byl pachatel dopaden co nejdříve? To je různé. Samozřejmě se snažíme situaci vyhodnotit co nejrychleji. Snažíme se pracovat s tím, co máme. Je to o tom posbírat co nejvíce informací na místě, co nejlépe ho ohledat a za­jistit co nejvíce stop, se kterými se pak pracuje. Snažíme se pracovat s kamerovými záznamy, když jsou k dispozici. Hodně záleží, o jaký typ trestné činnosti jde. U krádeží aut se případně monitoruje pohyb odcizeného vozidla, v rámci loupežného přepadení je to o stopách, o srovná­vání s databázemi… Jak moc se orientujete podle intuice? Jak kdy, to je také různé. Trestné činy jsou si v některých věcech podobné. Kolikrát se nám stane, že nám trestnou činnost páchá sériový pachatel, takže už třeba víme, na co se zaměřit, respektive se právě snažíme zjistit, jestli to není zrovna on. Pokud byl pachatel spatřen, co nejví­ce se vyptáváme, jak ten člověk vypadal, jakým způsobem se pohyboval. Když budu mluvit tře­ba o více loupežných přepadeních se zbraní, tak nás zajímá i vzhled zbraně, abychom dali dohro­mady, jestli to jsou totožní pachatelé nebo ne. Loupežné přepadení se zbraní, zrovna nedávno se v Trutnově něco takového dvakrát odehrálo. Ano, ale případ je samozřejmě ještě otevřený, takže o něm se bavit nebudeme. Každopádně, to byla velmi dobrá práce všech zúčastněných kolegů, kteří se na případu podíleli, protože se nám pacha­tele podařilo záhy po druhém přepadení vypátrat a dopadnout v Trutnově. Zjistili jsme, že se dopustil i předchozí loupeže v Horním Starém Městě. Ty loupeže se zbraní byl takový náš strašák a všem se nám ulevilo, že se to podařilo rychle zrealizovat. Máte nějaký případ, který vám utkvěl v paměti? Těch případů je hodně. Pro mě nejzajímavější pří­pad, je asi ten, který jsem měl přidělen, když jsem byl na pozici vyšetřovatele. Jednalo se o skupinu pachatelů ze Slovenska, kteří se dopustili na území České republiky vloupání asi do 35 domů. Škoda se pohybovala kolem čtyř milionů. Samotná realizace byla s účastí velkého počtu policistů a v podstatě se nám povedlo to, co jsme potřebovali. Zpracování samotného případu a jeho dotažení k podání obža­loby mě bavilo. Které případy jsou nejhůře řešitelné? Ty, kde je málo důkazů. Kolikrát se nám stává, že ani poškozená strana nechce s policií spolupraco­vat. Nejhorší jsou třeba trestné činy, které se stanou mezi feťáky. Feťák okrade feťáka, to je vždy těžké, protože ani sám poškozený nám poté nechodí k výslechu a nejsme schopni se dobrat toho, co se vlastně stalo. Na nějaké objasnění a správné zdokumentování jsou tyto případy asi nejhorší. Jak dlouho můžete případ řešit? V podstatě na všechny věci máme nějaké zákonné lhůty. To znamená, že u běžného trestného činu je lhůta pro prověřování dva měsíce. Pak musíme žádat státního zástupce o prodloužení, zpravidla nám ji prodlouží, když k tomu jsou objektivní důvody. Zpracování běžných trestných činů, kterými se zabýváme, trvá od oznámení do zpracování, dejme tomu, půl roku. Jsou ale i spisy, kde se například řeší zanedbání péče v nemocnicích a podobně, kde je důkazně složité lékaři dokázat, že opravdu pochybil. To se pak táhne i dva roky, než se nashromáždí informace. Dále mohou být poškození rozeseti po republice a spousta věcí se řeší formou dožádání, což lhůty také prodlužuje. Stejné je to se znaleckými posudky. Třeba když máme zajištěnou nějakou pyrotechniku Jaké jsou metody při výslechu podezřelého? Co třeba detektor lži? Detektor lži se také používá, i my jej někdy používáme, ale ne tak často. Celý výslech je psychologie, je to o práci s pachatelem. Předkládají se mu stopy, které jsou zajištěné z místa činu a konfrontuj í se s dalšími zjištěnými skutečnosti. Pachatel se pod­le toho vyjadřuje. V jeho výpovědi jsou pak samozřejmě nějaké rozpory, které se musí ověřit. Ale je to zase výslech od výslechu... Když se řekne výslech, představím si místnost, kde je takové to kla­sické polopropustné zrcadlo… Ano, výslechy probíhají ve výslechové místnosti, ale rozhodně ne s každým pachatelem. Operativní dvojice dělá výslech podezřelé osoby běžně i ve své kanceláři. A nejen s podezřelým. Zpraco­vatelé dělají výslechy na přiděleném spise třeba denně s nějakou osobou ve spisu. Tento výslech probíhá v jejich kanceláři. Hodný a zlý policista funguje v praxi také? Je to o povaze jednotlivých policistů. U některých dvojic to takto asi rozdělené mají, ale je to spíš taková povídačka. Je to o tom, s jakými pracujeme informacemi, od toho je všechno odvislé. Kdo se může stát kriminalistou? V podstatě zákonem nejsou dané žádné podmínky. Pracuje se tady buď v šesté nebo sedmé platové třídě. Sedmá platová tří­da je už podmíněná nějakým stupněm vzdělání. V šestém plato­vém stupni tady může dělat kdokoliv, kdo je policistou. Nicméně trend je takový, že kriminalista by měl být zkušený policista. To se však nedá zobecnit na nějaký časový horizont. Neplatí, že kdo má odslouženo třeba pět let, je zralý pro kriminálku. Jsou policis­té, kteří odslouží dva roky a mají na to. A pak jsou policisté, kteří mají odslouženo deset let, ale nikdy by tady pracovat nemohli. Ne každý policista má také o tu práci zájem. Když má někdo zájem a na základním útvaru mu vyjdou vstříc, není problém k nám jít na stáž. A buď se vrátí zpátky, nebo se osvědčí a změní se mu pracovní poměr. Jak je zasažen náš region kriminalitou? Co se tady děje nejčastěji? Myslím, že teď je to lepší, opravdu trestná činnost v této lokalitě klesá. Nejvíce se vyšetřuje asi majet­ková trestná činnost. Zanedbání povinné výživy je také trestný čin, který se vyskytuje často. Význam­ná je také toxi problematika a v dnešní době face­booku a online světa se hodně rozjíždí i mravnostní kriminalita. V této problematice je nárůst. Končí pro vás případ tím, že zločinec jde do vězení? Zajímáte se pak ještě o něj? Fyzicky pro nás případ skončí, když předáme spis na státní zastupitelství. Ale nikomu asi není lhostejné, jak to dopadne, takže zpětná vazba nás zajímá. Zpracovateli přijde do spisu pravomocné rozhodnutí, takže se to dozví. Když tedy dojdek potrestání a lidé se ocitnou ve výkonu trestu, tak nás zajímá, kdy vyjdou ven. Zpravidla na majetku, na toxi se jedná o recidivisty. Je třeba s nimi po pro­puštění počítat a s těmito informacemi pracovat, protože pachatelé si nesou nějaký rukopis. Je práce u kriminálky v něčem specifická? To prostředí je specifické v tom, že probíhá kom­pletně celé v civilu. Zabýváme se určitě složitější­mi kauzami než základní útvary. A hlavně tady probíhá vyšetřování, které na základních útvarech dělat nejde. Základní útvary mají složitou agendu, zabývají se přestupkovým řízením. V trestním ří­zení konají pouze zkrácené přípravné řízení, což je obecně rychlejší forma trestního řízení určená pro jednoduché trestné činy. Práce na kriminálce je ná­ročnější na posouzení, na vedení celého trestního řízení, protože těch informací je třeba nashromáž­dit více. Na druhou stranu na to máme více času. Každý den jsou tu lidé osm hodin v kanceláři a mají čas na tom pracovat, což je na základním útvaru nemyslitelné. Nevkrádá se vám někdy do práce rutina, což by v případě policisty mohlo mít neblahé důsledky? Mně určitě ne. Je to o tom, že ta práce je hodně pestrá. Každý den je jiný, každý den se řeší něco jiného. Stojíme před spoustou nových věcí, vyvíjí se trestný zákoník, trestní řád, takže si musíme osvojovat nové věci, abychom je dělali správně. Pro mě to rutina není. Co si myslíte o soukromých detektivech, kteří vám tak trochu „fušují do řemesla“? Abych se přiznal, tak jsem se s nikým takovým ještě nesetkal. Nemyslím si, že někdo dělá naši práci na soukromé bázi. Obecně, pokud někdo bere zákon do vlastních rukou, tak je to nevhod­né. Vyšetřování a odhalování trestné činnosti pa­tří policii a orgánům činným v trestném řízení. Ten člověk to procesně stejně nikam nedotáhne. A to, co zjistí, bude velmi těžko procesně použitel­né jako důkaz. Kolikrát jste už ve své práci potřeboval zbraň? Ke střelbě proti pachateli nikdy. Když jsem ještě sloužil na základním útvaru, tak jsem se dvakrát dostal s kolegy k loupežným přepadením se zbraní, ale nestřílelo se. Pachatel se zadržoval pod hrozbou střelné zbraně. Se střelbou jsem se setkal jenom na střelnici. A jsem za to rád. Práce policisty není rozhodně o tom, kolik zastřelí pachatelů. Michal Bogáň                 michal@trutnovinky.cz foto: Miloš Šálek

Trutnovinky na našem serveru

Zdroj: Trutnovinky, Zobrazit celý článek

Nahoru

Kalendář akcí

« 2019 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
22           1 LETNÍ KINO BOJIŠTĚ (Akce třetích stran)
1. 06. 2019, 00:00 - 21. 09. 2019, 00:00
DÍLNIČKY PRO DĚTI (Akce třetích stran)
1. 06. 2019, 00:00 - 30. 06. 2019, 00:00
NABÍDKA... (Akce třetích stran)
1. 06. 2019, 00:00 - 30. 06. 2019, 00:00
DEN OTEVŘENÝCH... (Akce třetích stran)
1. 06. 2019, 09:00 - 1. 06. 2019, 13:00
OBŘÍ NAFUKOVACÍ... (Akce třetích stran)
1. 06. 2019, 12:00 - 1. 06. 2019, 18:00
2
23 3 4 POVÍDÁLCI (Akce třetích stran)
4. 06. 2019, 09:00 - 4. 06. 2019, 23:59
5 BESEDA S JIŘÍM... (Akce třetích stran)
5. 06. 2019, 17:30 - 5. 06. 2019, 23:59
6 TZV. „METELKŮV... (Akce třetích stran)
6. 06. 2019, 17:00 - 6. 06. 2019, 23:59
7 PROMENÁDNÍ... (Akce třetích stran)
7. 06. 2019, 00:00 - 7. 06. 2019, 00:00
VNITŘNÍ SVĚTY (Akce třetích stran)
7. 06. 2019, 19:00 - 7. 06. 2019, 23:59
8 ABB TRUTNOVSKÝ... (Akce třetích stran)
8. 06. 2019, 12:00 - 8. 06. 2019, 23:59
9
24 10 LISTOVÁNÍ -... (Akce třetích stran)
10. 06. 2019, 19:00 - 10. 06. 2019, 23:59
11 KOŠÍKÁŘSTVÍ:... (Akce třetích stran)
11. 06. 2019, 00:00 - 11. 06. 2019, 23:59
12 FILIP KUDRNÁČ:... (Akce třetích stran)
12. 06. 2019, 00:00 - 16. 07. 2019, 00:00
13 JAN MLČOCH: DANZA (Akce třetích stran)
13. 06. 2019, 00:00 - 18. 09. 2019, 00:00
TESTOVÁNÍ IQ (Akce třetích stran)
13. 06. 2019, 15:00 - 13. 06. 2019, 23:59
TRUTNOVSKÁ... (Akce třetích stran)
13. 06. 2019, 17:00 - 13. 06. 2019, 23:59
14 FESTIVAL KAFE & JAZZ (Akce třetích stran)
14. 06. 2019, 00:00 - 15. 06. 2019, 00:00
TOČ SE A VRČ, MŮJ... (Akce třetích stran)
14. 06. 2019, 00:00 - 22. 09. 2019, 00:00
15 KRAKONOŠŮV... (Akce třetích stran)
15. 06. 2019, 00:00 - 15. 06. 2019, 23:59
YogFest hor (Akce třetích stran)
15. 06. 2019, 08:00 - 15. 06. 2019, 23:59
DNY OTEVŘENÝCH... (Akce třetích stran)
15. 06. 2019, 09:00 - 15. 06. 2019, 17:00
16 PO STOPÁCH... (Akce třetích stran)
16. 06. 2019, 00:00 - 16. 06. 2019, 00:00
25 17 DOPOLEDNE S... (Akce třetích stran)
17. 06. 2019, 09:00 - 17. 06. 2019, 23:59
18 TAJNÝ DENÍK... (Akce třetích stran)
18. 06. 2019, 00:00 - 18. 06. 2019, 00:00
MADEIRA (Akce třetích stran)
18. 06. 2019, 17:00 - 18. 06. 2019, 23:59
VNITŘNÍ SVĚTY (Akce třetích stran)
18. 06. 2019, 18:00 - 18. 06. 2019, 23:59
19 CO TAKHLE KE... (Akce třetích stran)
19. 06. 2019, 00:00 - 19. 06. 2019, 00:00
20 MUSICA ANTIQUA... (Akce třetích stran)
20. 06. 2019, 00:00 - 20. 06. 2019, 00:00
DRÁČEK (Akce třetích stran)
20. 06. 2019, 16:00 - 20. 06. 2019, 23:59
KARL ILLNER:... (Akce třetích stran)
20. 06. 2019, 17:00 - 20. 06. 2019, 23:59
Green Life:... (Akce třetích stran)
20. 06. 2019, 18:30 - 20. 06. 2019, 23:59
21 PROMENÁDNÍ... (Akce třetích stran)
21. 06. 2019, 00:00 - 21. 06. 2019, 00:00
EVOLUCE (Akce třetích stran)
21. 06. 2019, 19:00 - 21. 06. 2019, 23:59
22 TRUTNOV OPEN 2019 (Akce třetích stran)
22. 06. 2019, 00:00 - 22. 06. 2019, 23:59
Mistrovství a... (Akce třetích stran)
22. 06. 2019, 12:00 - 23. 06. 2019, 14:00
23
26 24 25 ČERVNOVÝ KONCERT... (Akce třetích stran)
25. 06. 2019, 19:00 - 25. 06. 2019, 23:59
26 UKRADENÝ ČAS (Akce třetích stran)
26. 06. 2019, 18:00 - 26. 06. 2019, 23:59
27 JOSEF ULLMANN (Akce třetích stran)
27. 06. 2019, 00:00 - 31. 08. 2019, 00:00
28 POŘÍČÍ U TRUTNOVA... (Akce třetích stran)
28. 06. 2019, 00:00 - 27. 10. 2019, 00:00
29 30

banner-v1.giffacebook.jpginstagram.jpg

Počasí Trutnov
 

banner-app-f.jpg