Město Trutnov úspěšně ukončilo projekt podporující komunitní plánování a koordinaci sociálních služeb

Město Trutnov věnuje stálou pozornost sociálním potřebám obyvatel. Na základě těchto potřeb pak plánuje, provádí potřebné změny a rozvíjí sociální služby na svém území.  Systematická práce v této oblasti je zajištěna tzv. procesem komunitního plánování sociálních služeb, který město Trutnov započalo v roce 2017. V rámci tohoto procesu tak byly nejprve zmapovány potřeby občanů a možnosti stávajících sociálních služeb. Na základě získaných informací a provedených analýz byl sestaven Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova pro období 2018-2020, který je postupně naplňován.

 

V návaznosti na priority střednědobého plánu pak byly provedeny změny ve Stacionáři mezi mosty Trutnov, který nyní poskytuje své služby širšímu spektru klientů (seniorům, lidem starším 55 let s chronickým a duševním onemocněním či demencí, lidem s těžkým a hlubokým mentálním či kombinovaným postižením – podrobnosti viz další článek). Pozornost byla věnována rovněž rozvoji terénních služeb pro seniory, a to konkrétně v podobě tzv. tísňové péče, která zajišťuje občanům Trutnova od poloviny roku 2018 rychlou pomoc v tísni a nenadálých krizových situacích, např. při pádu či nevolnosti. Lidé tak mohou žít doma bez pocitu strachu, že se nedovolají potřebné pomoci.

 

Kromě vlastního poskytování sociálních služeb má velký význam průběžné informování laické i odborné veřejnosti o různých formách pomoci ze strany sociálních pracovníků města nebo poskytovatelů sociálních služeb. Důležitá je také oblast prevence nežádoucích jevů, kterým jsou vystaveny zranitelné skupiny obyvatel. Za tímto účelem zorganizovalo město Trutnov například sérii přednášek na téma „Jak nespadnout do pasti“, kde byli senioři informováni o tom, jak předcházet manipulativnímu jednání „šmejdů“, kam se obracet o pomoc v případě dluhové problematiky apod. Obdobně se uskutečnily semináře pro studenty středních škol, dále pak semináře na téma náhradní rodinné péče a setkání prohlubující spolupráci zdravotníků a sociálních pracovníků, ať už v oblasti sociálně-právní ochrany dětí či při řešení dalších situací, kdy je spolupráce zdravotního a sociálního sektoru nezbytná. Celkem město Trutnov uspořádalo 29 seminářů, které navštívilo více než 450 účastníků.

 

Všechny výše uvedené aktivity byly uskutečněny a zároveň spolufinancovány díky projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje“, do kterého se Trutnov zapojil již v lednu 2017 a úspěšně jej zakončil v květnu 2019. Od příštího roku se bude město podílet svými aktivitami na realizaci navazujícího projektu Královéhradeckého kraje, o kterých Vás budeme informovat.

 

Mgr. Adéla Cupáková, DiS.

koordinátor komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg