Obecně závazné právní předpisy

Zákony, nařízení vlády a vyhlášky, které upravují oblast školství a další související oblasti (úplná znění i novely těchto obecně závazných právních předpisů).

 

ZÁKONY

zákon č. 561/2004 Sb.  zde
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
(novely: č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb.
, č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb.č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 217/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb., č. 243/2008 Sb.č. 306/2008 Sb.č. 317/2008 Sb. - ú.z. zákona, č. 384/2008 Sb., č. 49/2009 Sb.č. 227/2009 Sb., č. 378/2009 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 331/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 472/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 370/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 82/2015 Sb., č. 178/2016 Sb.)


 zákon č. 562/2004 Sb.
 
zde

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
(novela: č. 264/2006 Sb., č. 428/2012 Sb., č. 332/2014 Sb.)


zákon č. 563/2004 Sb.
  zde

o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
(novely: č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 422/2009 Sb., č. 159/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 198/2012 Sb.č. 333/2012 Sb., č. 197/2014 Sb., č. 332/2014 Sb., č. 82/2015 Sb., č. 379/2015 Sb.)


zákon č. 111/1998 Sb.
  zde
o vysokých školách a o změně a doplnění
 dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
(novely: č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004 Sb., č. 121/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 473/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 552/2005 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 310/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 419/2009 Sb.č. 159/2010 Sb., č. 365/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 48/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 137/2016 Sb.)


zákon č. 306/1999 Sb.
  zde
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
(novely: č. 132/2000 Sb., č. 255/2001 Sb., č.16/2002 Sb., č. 284/2002 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 82/2015 Sb.)


zákon č. 109/2002 Sb.
  zde

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
(novely: č. 476/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 563/2004 Sb., č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 352/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 89/2012 Sb.č. 333/2012 Sb., č. 401/2012 Sb., č. 303/2013 Sb.) 


zákon č. 179/2006 Sb.  zde
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
(novely: č. 110/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 53/2012 Sb.)


 zákon č. 250/2000 Sb.
  zde
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(novely: č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 342/2005 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb., č. 245/2006 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 27/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 477/2008 Sb., č.227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 421/2009 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 465/2011 Sb., č. 466/2011 Sb., č. 171/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 24/2015 Sb., č. 192/2016 Sb. ) 

 


NAŘÍZENÍ VLÁDY

nařízení vlády č. 75/2005 Sb.  zde
o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
(novely: č. 273/2009 Sb., č. 239/2015 Sb.)


nařízení vlády č. 362/2008 Sb.  zde
o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy


nařízení vlády č. 211/2010 Sb.  zde
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
(novely: č. 367/2012 Sb., č. 167/2014 Sb., č. 197/2015 Sb.)

 
nařízení vlády č. 313/2010 Sb.  zde
o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

 


VYHLÁŠKY
MŠMT

vyhláška č. 281/2001 Sb.  zde
kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
(novela: č. 237/2003 Sb.)  vyhláška č. 343/2002 Sb.
  zde
o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
(novela: č. 276/2004 Sb.)

 
vyhláška č. 671/2004 Sb.  zde
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
(novely: č. 422/2006 Sb., č. 46/2008 Sb., č. 394/2008 Sb., č. 86/2012 Sb., č. 245/2015 Sb.)


vyhláška č. 10/2005 Sb.  zde
o vyšším odborném vzdělávání
(novela: č. 470/2006 Sb.)


vyhláška č. 12/2005 Sb.  zde
o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami


vyhláška č. 13/2005 Sb.  zde
o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
(novely: č. 374/2006 Sb., č. 400/2009 Sb., č. 197/2016 Sb. )


vyhláška č. 14/2005 Sb.  zde 
o předškolním vzdělávání
(novely: č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb., č. 197/2016 Sb. )


vyhláška č. 15/2005 Sb.  zde
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
(novely: č. 225/2009 Sb., č. 195/2012 Sb.)


vyhláška č. 16/2005 Sb.  zde
o organizaci školního roku
(novely: č. 322/2008 Sb., č. 111/2012 Sb., č. 189/2014 Sb.)


vyhláška č. 17/2005 Sb.  zde
o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti


vyhláška č. 33/2005 Sb.  zde
o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
(novela: č. 196/2016 Sb., )


vyhláška č. 47/2005 Sb.  zde
o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
(novel
a: č. 126/2011 Sb., č. 36/2014 Sb.)


vyhláška č. 48/2005 Sb.
  zde
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
(novely: č. 454/2006 Sb., č. 256/2012 Sb., č. 197/2016 Sb.)


vyhláška č. 54/2005 Sb.  zde
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích


vyhláška č. 55/2005 Sb.  zde
o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání


vyhláška č. 64/2005 Sb.  zde
o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
(novela: č. 57/2010 Sb.)


vyhláška č. 71/2005 Sb.  zde
o základním uměleckém vzdělávání
(novela: č. 197/2016 Sb.  )


vyhláška č. 72/2005 Sb.  zde
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
(novela: č. 116/2011 Sb., č. 103/2014 Sb., č. 197/2016 Sb.)


vyhláška č. 73/2005 Sb.  zde
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
(novela: č. 147/2011 Sb., č. 103/2014 Sb.)


vyhláška č. 74/2005 Sb.  zde
o zájmovém vzdělávání
(novely: č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb., č. 197/2016 Sb.)


vyhláška č. 107/2005 Sb.  zde
o školním stravování
(novely: č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb., č. 17/2015 Sb.)


vyhláška č. 108/2005 Sb.  zde
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
(novela: č. 436/2010 Sb., č. 197/2016 Sb.)


vyhláška č. 317/2005 Sb.  zde
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
(novela: č. 412/2006 Sb., č. 329/2013 Sb., č. 272/2014 Sb.)


vyhláška č. 364/2005 Sb.  zde
o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
(novely: č. 389/2006 Sb., č. 226/2007 Sb., č. 208/2009 Sb., č. 29/2012 Sb., č. 131/2013 Sb., č. 202/2016 Sb.)

 

 vyhláška č. 458/2005 Sb.  zde
kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče


vyhláška č. 492/2005 Sb.  zde
o krajských normativech
(novely: č. 47/2008 Sb., č. 33/2009 Sb., č. 8/2010 Sb., č. 11/2011 Sb., č. 110/2011 Sb., č. 197/2016 Sb.)


vyhláška č. 438/2006 Sb.  zde
kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
(novela: č. 244/2011 Sb., č. 124/2014 Sb., č. 198/2015 Sb.)


vyhláška č. 208/2007 Sb.  zde
o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
(novela: č. 110/2012 Sb.)


vyhláška č. 263/2007 Sb.  zde
kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí


vyhláška č. 176/2009 Sb.  zde
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení


vyhláška č. 177/2009 Sb.  zde
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
(novely: č. 90/2010 Sb., č. 274/2010 Sb., č. 54/2011 Sb., č. 273/2011 Sb., č. 371/2012 Sb., č. 173/2014 Sb., č. 214/2015 Sb., č. 197/2016 Sb. )


vyhláška č. 274/2009 Sb.  zde
o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
(novela: č. 54/2016 Sb.)

 
vyhláška č. 433/2013 Sb.  zde
o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky 


 vyhláška č. 3/2015 Sb.  zde
o některých dokladech o vzdělání
(novela: č. 58/2016 Sb.)


vyhláška č. 27/2016 Sb.  zde
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

vyhláška č. 106/2001 Sb.  zde
o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
(novely: č. 148/2004 Sb., č. 320/2010 Sb., č. 422/2013 Sb.)


vyhláška č. 137/2004 Sb.  zde
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
(novela: č. 602/2006 Sb.)


vyhláška č. 410/2005 Sb.  zde
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
(novela: č. 343/2009 Sb.)

 

MINISTERSTVO FINANCÍ

vyhláška č. 114/2002 Sb.  zde
o fondu kulturních a sociálních potřeb 
(novely: č. 510/2002 Sb., č. 100/2006 Sb., č. 355/2007 Sb., č. 365/2010 Sb., č. 434/2013 Sb., č. 353/2015 Sb. )


vyhláška č. 84/2005 Sb.  zde
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
(novely: č. 94/2006 Sb., č. 17/2008 Sb.)

 

 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg