Ochrana ohrožených dětí
sp-ochrana-deti.jpg 

Ochrana ohrožených dětí | Opatrovnictví dětí v řízeních | Náhradní rodinná péče  
Kuratela pro děti a mládež | Pravidla a standardy | Obvody a kontakty |

Ochrana ohrožených dětí je specializovanou agendou zaměřenou především na děti, o které jejich rodiče nemohou, neumějí nebo nechtějí odpovídajícím způsobem pečovat.

Jedná se zejména o děti, které:

-          se ocitly bez adekvátní péče přiměřené věku,

-          vykazují známky zanedbávání, fyzického či psychického týrání,

-          jsou sexuálně zneužívány, nebo existuje podezření na takové jednání,

-          jsou ohroženy násilím mezi členy domácnosti,

-          jsou ohroženy v důsledku užívání alkoholu a jiných omamných látek rodiči

-          jsou na útěku z domova,

-          jsou bezdůvodně ponechávány v péči ústavních zařízení,

-          jsou po narození zanechány matkou v porodnici.

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) provádějí opatření k odstranění či zmírnění nepříznivé situace dítěte:

-          poskytují vlastní sociálně-právní a výchovné poradenství rodičům i dětem,

-          provádějí návštěvy v místě bydliště a individuální pohovory s rodiči i dětmi,

-          zprostředkovávají pomoc odborných poradenských zařízení,

-          spolupracují se školami, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a subjekty,

-          vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny, ochranu dítěte individuálně plánují,

-          v odůvodněných případech pořádají případové konference,

-          v odůvodněných případech podávají soudu návrhy na řešení situace dítěte 

-          pravidelně navštěvují děti umístěné rozhodnutím soudu mimo vlastní rodinu,

-          na základě žádosti soudu vypracovávají zprávu o situaci dítěte,

-         účastní se jejich výslechů dětí před orgány činnými v trestním řízení

Pracovníci OSPOD přijímají jakékoliv oznámení od organizací i soukromých osob a prověřují, zda se v každém daném případě jedná o ohrožené dítě ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Dítě má právo požádat pracovníky OSPOD o pomoc i bez vědomí svých rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu.

V souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany jsou pracovníci OSPOD oprávněni navštěvovat rodinu a zjišťovat v místě bydliště, ve škole či v jiných zařízeních, jak rodiče nebo jiné osoby o dítě pečují. Konkrétní úkony vycházejí z individuální situace dítěte a aktuálních možností řešení.

organizace_linka.gif

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg