Počty žáků v trutnovských základních školách

Sumarizované výstupy z výkonových výkazů základních škol zřizovaných městem Trutnov. Vývoj počtu žáků (dětí) v ZŠ, ŠD, ŠK a ŠJ od školního roku 1995/1996 (tabulky ve formátu .xls). Aktuálně stav pro školní rok 2014/2015.

 

POČTY ŽÁKŮ V TRUTNOVSKÝCH ZŠ

Základní školy zřizované městem Trutnov, zařazené v rejstříku Š a ŠZ, zpracovávají pro příslušný školní rok ze školních matrik informace, které obsahují údaje o skutečných počtech žáků (dětí) v jejich jednotlivých součástech, tj. základní škole, školní družině, školním klubu a školní jídelně.  
Informace o vývoji počtu žáků v základních školách zřizovaných městem Trutnov jsou k dispozici od školního roku 1995/1996. 


Základní informace   zde

 • kapacity základních škol - jednotlivých součástí, tj. ZŠ, ŠD, ŠK
  (kapacita školních jídelen není v rejstříku Š a ŠZ od školního roku 2005/06 sledována, z provozně-hygienických důvodů je však tento údaj dále uváděn) 
 • počet tříd/žáků celkem - z toho běžné třídy a speciální třídy
  (v rámci běžných tříd jsou vykazovány třídy s rozšířenou výukou některému předmětu, ZŠ mohou rovněž vykazovat skupiny - jejich počet/žáci je uveden v poznámce mimo tabulku)
 • počet tříd/žáků v jednotlivých ročnících ZŠ a průměrný počet žáků/třída
 • počet oddělení/dětí ve školní družině
 • počet strávníků celkem - z toho žáci a zaměstnanci školy, cizí strávníci
  (od školního roku 2005/06 jsou žáci a zaměstnanci vykazování zvlášť žáci/zaměstnanci)


Další informace
   zde

 • počet tříd/žáků celkem - z toho počet žáků z jiných obcí
  (od školního roku 2002/03 sledován počet žáků, za které obec, kde mají tito žáci místo trvalého pobytu, platí Trutnovu NIV dle § 178 odst.6 zákona č.561/2004 Sb.)
 • počet žáků, kteří odešli ze ZŠ bez ukončení povinné školní docházky
  (od školního roku 2005/06 je vykazován pouze počet žáků, kteří odešli na víceleté gymnázium či konzervatoř, odchod ze ZŠ do speciální školy nebo z jiného důvodu se již nesleduje)
 • počet žáků individuálně integrovaných v běžných třídách - dle postižení
 • nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů - počet skupin/žáků
  (někteří žáci mohou být vykazováni ve dvou a více skupinách)

Pozn.:
Údaje v tabulkách jsou řazeny dvojím způsobem: nejprve všechny ZŠ v rámci příslušného školního roku a poté vybraná ZŠ v průběhu jednotlivých školních let.


Vzhledem k tomu, že se Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 jako speciální škola odlišuje od ostatních trutnovských ZŠ počtem žáků a jejich vzdělávacími potřebami, jsou údaje za tento subjekt sledovány individuálně.   zde


Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg