Pravidla a standardy
sp-ochrana-deti.jpg

Ochrana ohrožených dětí | Opatrovnictví dětí v řízeních | Náhradní rodinná péče  
Kuratela pro děti a mládež | Pravidla a standardy | Obvody a kontakty |

organizace_linka.gif

Základní pravidla poskytování sociálně-právní ochrany dětí

Městský úřad Trutnov poskytuje sociálně-právní ochranu dětem v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Jedná se o územní obvody těchto obcí a jejich místních částí: Batňovice, Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř.  

Činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se řídí platnými právními předpisy, zejména: zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění  a zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění.

Pracoviště OSPOD se nachází na adrese Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16, Trutnov, kanceláře OSPOD jsou umístěny v přízemí v č. dveří 126, 129 – 131 a 170 – 177.

Rozdělení činnosti mezi jednotlivé pracovníky se řídí bydlištěm dítěte a konkrétní agendou. Občané se mohou na OSPOD obracet osobně, telefonicky, písemně, e-mailem. Citlivé záležitosti je vhodné řešit osobním kontaktem v kanceláři nebo v místě bydliště klienta. Značná část činnosti OSPOD je vykonávána mimo budovu úřadu a nelze tedy očekávat nepřetržitou přítomnost konkrétního pracovníka.  Je proto vhodné (dovoluje-li to povaha věci) schůzku předem domluvit. Pro neodkladné záležitosti zajišťuje OSPOD stálou přítomnost minimálně jednoho pracovníka i v neúřední dny, jeho jméno a číslo kanceláře je vždy uvedeno ve vitríně na chodbě vedle kanceláře č. 172.

Dítě má právo požádat OSPOD o pomoc i bez vědomí svých rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu.

V souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany jsou pracovníci OSPOD oprávněni navštěvovat rodinu a zjišťovat v místě bydliště, ve škole či v jiných zařízeních, jak rodiče nebo jiné osoby o dítě pečují. Konkrétní úkony vycházejí z individuální situace dítěte a aktuálních možností řešení.

OSPOD zpracovává dokumentaci dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Nahlížení do dokumentace je umožněno pouze rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, a to na základě písemné žádosti. Pro tyto účely je vždy stanoven konkrétní termín. Ve výjimečných případech, kdy je nahlížení do spisové dokumentace v rozporu se zájmy dítěte, rozhodne příslušný pracovník OSPOD o odmítnutí žádosti. V tomto případě vydává správní rozhodnutí, proti kterému je možno se odvolat. 

Pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování stížností na pracovníky OSPOD se řídí Organizačním opatřením č. 7/2017 - Postup při přijímání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic adresovaných městu Trutnov nebo jeho orgánům.

Stížnosti přijímají v písemné podobě podatelna a informační kancelář Městského úřadu Trutnov, nebo je lze sepsat přímo na Odboru Kancelář MěÚ, číslo dveří 318, druhé patro budovy úřadu.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Městským úřadem Trutnov

  

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg