Rejstřík škol a školských zařízení

Základní informace o veřejném seznamu škol a školských zařízení (kdo a v jakém rozsahu vede rejstřík Š a ŠZ, jaké jsou účinky zápisu do rejstříku Š a ŠZ, postup navrhovatele a správního orgánu ve věcech rejstříku Š a ŠZ - včetně příloh k žádosti), odkaz na výběr z rejstříku Š a ŠZ (možnost vyhledat potřebné údaje) a úplná znění sovisejících dokumentů.


REJSTŘÍK ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ


Rejstřík škol a školských zařízení je společně s rejstříkem školských právnických osob součástí školského rejstříku. Jedná se o veřejný seznam, do kterého má každý právo nahlížet a z jeho údajů si pořizovat výpisy.


VEDENÍ REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Krajský úřad

vede v rejstříku Š a ŠZ údaje o mateřských školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol a školských zařízení, které vede MŠMT. Krajský úřad předává údaje z rejstříku ministerstvu k evidenci a ke zveřejnění.

MŠMT
vede v rejstříku Š a ŠZ údaje o mateřských školách a školských zařízeních zřízených ministerstvem a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, ostatních školách, dále školských zařízeních pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků, školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči a školských účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické vyučování. Analyticko-statistický odbor MŠMT zveřejňuje veškeré údaje rejstříku Š a ŠZ v elektronické podobě (tyto informace jsou k dispozici rovněž v tzv. výběru z adresáře Š a ŠZ).


ÚČINKY ZÁPISU DO REJSTŘÍKU Š A ŠZ

Právnické osobě, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, vzniká účinností zápisu do rejstříku Š a ŠZ
právo poskytovat vzdělávání a školské služby a právo vydávat doklady o vzdělání stanovené zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a to v rozsahu tohoto zápisu. Právnická osoba má současně nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územního samosprávného celku za podmínek stanovených školským zákonem a v rozsahu zápisu do rejstříku Š a ŠZ.


POSTUP NAVRHOVATELE A SPRÁVNÍHO ORGÁNU

Postup navrhovatele a správního orgánu ve věcech rejstříku Š a ŠZ upravují a přehled zapisovaných údajů vymezují ustanovení §§ 144 -151 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
 K postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku Š a ŠZ, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o výmazu z rejstříku vydala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Příkaz č. 1/2005.

Veškeré informace ke statistickému zjišťování ve školství jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.


Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg