Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání obecních škol a školských zařízení pro rok 2017

Financování obecních škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, kompetence OŠ KÚ a ObÚ ORP v rámci rozpisu rozpočtu přímých NIV pro rok 2017, související dokumenty (podklady pro rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání) ... Porovnání krajských normativů jednotlivých krajů ...ROZPIS ROZPOČTU PŘÍMÝCH NIV 2017 (z KÚ)

OBECNÉ ZÁSADY (2 FÁZE)
1. Normativní rozpis rozpočtu na jednotlivé organizace na základě výkonů školního roku 2016/2017 a normativů (normativních komponentů) stanovených OŠ KÚ pro rok 2016
• základním principem je financování Š a ŠZ prostřednictvím částky na žáka (dítě …), společné pro stejně velké subjekty (stejné výkony), bez ohledu na jejich reálné potřeby a místní specifika,
• výkony jsou převzaty ze zahajovacích výkazů pro ŠR 2016/2017, případně jsou korigovány s ohledem na schválené kapacity jednotlivých součástí subjektu nebo nově nahlášené organizační změny,
• pro normativní rozpis rozpočtu platí zásada „skládání normativů“ – tj. stanovení normativního rozpočtu pro jednotlivé součásti podle jednotlivých dílčích výkonů a činnosti dané organizace
• normativně přidělené prostředky jsou subjektu vždy ponechány.

2. Vyhodnocení normativního rozpisu jednotlivých Š a ŠZ (meziroční dopady na výši jednotlivých složek platu), prověření a vyhodnocení specifik, projednání rozpočtu a jeho případná úprava
• subjekty, které nebudou považovat normativně stanovený objem finančních prostředků pro rok 2017 za dostačující, požádají obec III o jeho projednání a úpravu,
• při vyhodnocování požadavků Š a ŠZ bude zohledněna zejména nejnutnější potřeba pokrytí nárokových složek platu - propočet finančního zajištění mzdových výdajů v roce 2017 v porovnání se skutečným čerpáním v roce 2016 bude pouze informativní.


ŘEŠENÍ DISPROPORCÍ (MEZI NORMATIVNÍM ROZPISEM A POŽADAVKY SUBJEKTŮ)
V případě zjištění nedostatku normativně stanovených prostředků bude v rámci projednání rozpočtu mezi obcí III a subjektem:

a) provedena kontrola objektivního zpracování mzdových podkladů Š a ŠZ, případná objektivizace požadavků subjektu
• Š a ŠZ předloží obci III zpřesněný výpočet předpokládaného průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců, prověří mzdovou inventuru pro rok 2017 a v případě potřeby ji společně s dalšími podklady (v závislosti na charakteru požadavku) rovněž předloží obci III.

b) provedena specifikace příčin zjištěných disproporcí
Hlavní pozornost bude zaměřena na:
• orientační porovnání normativních a skutečných počtů pedagogických i nepedagogických zaměstnanců – se započtením práce nad stanovený úvazek a práce vykonávané na základě dohod,
• porovnání skutečné úrovně nárokových složek s rozepisovanými průměrnými platy,
• prověření objektivnosti vývoje mimotarifních součástí nárokové složky platu (příplatky za vedení, zvláštní příplatky, práce nad stanovený úvazek apod.),
• vypracování úsporných opatření na odstranění disproporcí – pokles nenárokových složek je nutné řešit především úpravami počtu zaměstnanců (úvazků), ale i změnou zařazení zaměstnanců do platového stupně v rámci příslušné platové třídy dle katalogu prací.

c) provedena případná úprava normativního rozpisu rozpočtu z limitu kraje daného disponibilní rezervou na návrh obce III.


CO JE POVAŽOVÁNO ZA DISPROPORCI
• normativně stanovený objem mzdových prostředků nezajišťuje pro předpokládaný přepočtený počet zaměstnanců objem nutných nárokových složek prostředků na platy odpovídající platným předpisům a jejich obvyklému čerpání v průběhu roku,
• pro rok 2017 není opět garantována minimální úroveň nenárokových složek platů, jejich výše nebude ani po předložení důvodů ze strany organizací automaticky posilována. 


ÚPRAVA NORMATIVNÍHO ROZPISU ROZPOČTU (LIMIT ČERPÁNÍ OBCE III) 
• Š a ŠZ provedou nejprve úpravu úvazků s ohledem na finanční krytí mzdových prostředků pro rok 2016 (finanční zajištění nárokových složek i změnu nenárokových složek platů 2016 oproti úrovni roku 2015 lze posuzovat až po zapracování objektivizace počtu zaměstnanců - s výjimkou změn od září 2016),

• nad rámec uvedených disproporcí lze z limitu čerpání obce III posílit normativní rozpočet i v dalších případech (viz „Další použití limitu čerpání obce III),
 dofinancování normativně přidělených prostředků nelze provést u podlimitních MŠ a ZŠ, resp. jejich podlimitních součástí (výjimečně lze zohlednit pouze mimořádné jednorázové výdaje, jejich pokrytí však bude úměrné podílu skutečného a limitního počtu dětí a žáků).


DALŠÍ POUŽITÍ LIMITU ČERPÁNÍ OBCE III

• 
zohlednění objektivních potřeb subjektů, které vznikly až po zpracování zahajovacích výkazů (zásadním způsobem ovlivní normativní rozpočet), 
chybějícíc prostředky na pokrytí tarifů (poslední úprava výrazně zvýšila rozdíly mezi tarify v nejvyšším a nejnižším platovém stupni) - jen nejnutnější případy,
• ve zvlášť odůvodněných případech a po projednání s KÚ zohlednění finančně náročných podmínek pro vzdělávání žáků (dětí) – místní specifika.

Pozn.:
Nutné dofinancování pedagogických asistentů ve speciálních třídách bude hrazeno mimo limit čerpání obce III.


STANOVENÍ VÝSLEDNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU
• závazné ukazatele:
neinvestiční výdaje celkem (NIV), limit objemu prostředků na platy, limit objemu prostředků na ostatní osobní náklady (OON), limit počtu zaměstnanců

• orientační ukazatele:
objem zákonných odvodů ze mzdových prostředků a příděl do FKSP, objem ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) – součástí ONIV jsou příděl na zákonné pojištění odpovědnosti a příspěvek na výplatu náhrad zaměstnancům po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (pro rok 2017 je samostatně napočten ve výši 0,38% z objemu normativně přidělených prostředků na platy).

Výsledné ukazatele stanoví OŠ KÚ jednotlivým Š a ŠZ až po prověření normativního rozpisu a po případné úpravě propočtených ukazatelů (na návrh obce III) – předpoklad 4.4.2017. Ukazatele budou stanoveny pro jednotlivé subjekty jako celek, vnitřní přerozdělení mezi jednotlivými součástmi v rámci subjektu je plně v kompetenci ředitele.

Pozn.:
Pro přímé NIV byl stanoven účelový znak: 33353. V průběhu roku budou Š a ŠZ přidělovány prostřednictví kraje od MŠMT i jiné účelové prostředky. Jejich použití bude vždy samostatně vymezeno včetně příslušného účelového znaku. 


PODKLADY K ROZPISU ROZPOČTU PŘÍMÝCH NIV 2015 Z ÚROVNĚ KÚ
• Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění

• Směrnice MŠMT čj. 24005/2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu kajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností

• Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2017 (Č.j. KUKHK-5920/SM//2017 ze dne 13. 2. 2017).  

• Matice normativů a normativních komponent pro rok 2017.
(normativy potřeby práce Np a No, průměrné platy K) - viz přílohy


Informace o rozpisu přímých výdajů na vzdělávání v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2016 jsou k dispozici na http://www.kr-kralovehradecky.cz/ (Úvodní stránka Krajský úřad Školství Školská ekonomika).

 


Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg