Školní matrika

Evidence dětí, žáků nebo studentů, která je vedena školami a školskými zařízeními v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a souvisejícího prováděcího předpisu.


ŠKOLNÍ MATRIKA

Evidence dětí, žáků a studentů, kterou vedou v souladu s § 28
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a vyhláškou č. 364/2005 Sb., v platném znění, školy a školská zařízení zařazené v rejstříku Š a ŠZ. 
Vedení školní matriky musí být zajištěno tak, aby obsahovala všechny stanovené údaje a umožňovala předávání dat v požadovaném tvaru (individuální, resp. agregovaná data). Podmínkou je, aby vedené - předávané údaje byly v souladu se závaznými číselnými standardy, tj. státními i resortními číselníky, předepsanými datovými formáty apod. 

Pozn.:

Soulad se závaznými číselnými standardy lze zajistit aktualizací stávajících evidenčních programů na verze, které splňují požadavky na vedení školních matrik a předávání údajů z nich, nebo pořízením nových evidečních programů.


SUBJEKTY A PŘEDÁVANÉ ÚDAJE ZE ŠKOLNÍCH MATRIK

Školy poskytující stupeň vzdělání
Základní školy (včetně málotřídních ZŠ), střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy předávají ze školních matrik individuální údaje o každém žákovi (studentovi) v předepsané struktuře. Rozsah, forma, způsob a termíny předávání těchto údajů jsou stanoveny v příloze č. 1 výše uvedené vyhlášky.
Individuální údaje jsou předávány přímo na server stanovený MŠMT. Škola po úspěšněm importu individuálních dat překontroluje vygenerované sestavy, opraví nebo okomentuje zjištěné nesrovnalosti a sestavu odešle správnímu úřadu. Následně potvrdí na výtisku sestavy správnost dat a podepsaný výtisk odešle rovněž správnímu úřadu.

Školy neposkytující stupeň vzdělání a školská zařízení
Pro mateřské školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení se způsob předávání agregovaných údajů ze školních matrik a další dokumentace nemění (budou je i nadále předávat ve formě statistického výkazu, pomocí inrternetové aplikace). Rozsah, forma, způsob a termíny předávání těchto údajů jsou stanoveny v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky


TERMÍNY A HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ŠKOLNÍCH MATRIK

- základní sběr (k rozhodnému datu 30. září)
aktualizační sběr (k rozhodnému datu 31. března)

Sběr dat probíhá na serveru
https://matrika.uiv.cz/MatrikaS
. Škola musí data s doplněnými požadovanými komentáři odeslat správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním překontroluje správnost údajů na sestavě výkazu. Analyticko-statistický odbor MŠMT je oprávněn požadovat po škole opravu a zaslání opravených dat nebo upřesnění komentářů.

Pozn.:
Na zkušebním serveru https://profa.uiv.cz/matrikas je možno testovat předávání datových souborů ze školních matrik.

MŠMT, odbor analyticko-statistický 65, upozorňuje školy na nutnost při každé příležitosti aktualizovat kontaktní údaje pro sběr ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/.

Případné dotazy (s uvedením IZO školy) lze zasílat na adresu matrika@uiv_cz


 


 
Příloha:
 

 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-app-f.jpg