Školská rada

Poslání a kompetence tohoto orgánu školy, informace o vzniku školských rad při trutnovských základních školách - volební řád školské rady, znění zřizovacích listin, seznamy členů pro 4. funkční období, jednací řády a termíny zasedání školských rad.

 

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků (zletilým žákům a studentům), pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Vznik a činnost školské rady upravují § 167 a § 168
 
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).


Kompetence školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů (ŠVP) a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy zřizovateli

 

ŠKOLSKÉ RADY PŘI TRUTNOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Školské rady při trutnovských základních školách byly zřízeny usnesením Rady města Trutnova č. 2005-563/9 ze dne 2. 5. 2005. Současně byl stanoven počet členů školských rad (ŠR jsou šestičlenné: třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy).

 

5. FUNKČNÍ OBDOBÍ ČINNOSTI ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁŘÍ 2017 - SRPEN 2020)

Pro 5. funkční období činnosti školských rad přijala Rada města Trutnova dne 13.03.2017 usnesení RM_2017-256/5, kterým uložila ředitelům základních škol zajistit uskutečnění voleb do ŠR (zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogických pracovníků) a současně jmenovala za zřizovatele členy tohoto orgánu školy.
Po uskutečněných volbách do ŠR budou noví členové pro 5. funkční období uvedeni do přílohy zřizovací listiny tohoto orgánu školy. 

Školská rada při Základní škole kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
zřizovací listina ŠR
členové ŠR
      
termín zasedání ŠR:  další zasedání se uskuteční ve středu 02.10.2019 od 15:00 hodin v budově školy


Školská rada při Základní škole, Trutnov, Komenského 399 
zřizovací listina ŠR
členové ŠR 
termín zasedání ŠR:  další zasedání se uskuteční ve středu 25.09.2019 od 15:00 hodin v budově školy

Školská rada při Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816
zřizovací listina ŠR
členové ŠR 

termín zasedání ŠR:
  další zasedání se uskuteční ve středu 23.10.2019 od 15:00 hodin v budově školy

Školská rada při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488

zřizovací listina ŠR
členové ŠR
          
termín zasedání ŠR:  další zasedání se uskuteční v úterý 22.10.2019 od 14:00 hodin v budově školy

Školská rada při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536

zřizovací listina ŠR                     
členové ŠR                               
termín zasedání ŠR: 
 další zasedání se uskuteční v úterý 08.10.2019 od 15:00 hodin v budově školy

Školská rada při Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18
zřizovací listina ŠR                      
členové ŠR

t
ermín zasedání ŠR:  další zasedání se uskuteční ve středu 09.10.2019 od 15:00 hodin v budově školy
 

Školská rada při Základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov
zřizovací listina ŠR
zřizovací listina ŠR - dodatek č. 1
                
členové ŠR               
           
termín zasedání ŠR:  další zasedání se uskuteční ve čtvrtek 03.10.2019 od 15:00 hodin v budově školy

  
Po
zn.:
Termíny zasedání školských rad budou postupně upřesňovány. Školskou radu lze dle potřeby svolat i mimo plánované termíny.


Zákonní zástupci nezletilých žáků se mohou obracet na členy školské rady se svými podněty, názory a připomínkami, které souvisejí s činností příslušné základní školy, a požadovat jejich projednání na nejbližším zasedání školské rady!

 


Přílohy:
Volební řád školské rady

 

Nahoru


uffo-program.gif
 webove-kamery.gif

 

banner-trhy.png