Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání řidičského průkazu

ŘP se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění podle § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 1. Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která
  a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
  b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
  c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
  d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
  e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
  f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
  g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem, 
  h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel se dostaví osobně - zastoupení není možné; žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, který potvrzuje správnost vytištěných údajů).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • V Trutnově se obraťte na Městský úřad Trutnov, ul. Horská 932, 541 01 Trutnov
  Úřední hodiny:

  Pondělí 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
  Úterý 8:00 - 14:00
  Středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
  Čtvrtek 8:00 - 14:00
  Pátek 8:00 - 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole), doklad totožnosti a posudek o zdravotní způsobilosti.

Formuláře:

 • Žádost o řidičské oprávnění je tisknuta přímo z registru řidičů.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí:

 • 200 Kč,
 • 700 Kč v případě žádosti o expresní vydání (pouze při výměně řidičského průkazu).


Lhůty pro vyřízení:

Nový řidičský průkaz vám bude vystaven nejpozději do 20 dnů od podání žádosti, pokud zaplatíte správní poplatek ve výši 200 Kč, nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený správní poplatek 700 Kč.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Řidičský průkaz musíte převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 25.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load