Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zkoušky řidičů

Řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která dosáhla předepsaného věku, je zdravotně způsobilá, má na území ČR obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje, není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení motorových vozidel, podrobila se výuce a výcviku v autoškole, úspěšně složila zkoušku z odborné způsobilosti a byl jí vydán řidičský průkaz s příslušným oprávněním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Příslušným je žadatel o řidičské oprávnění, který absolvoval a ukončil výuku a výcvik k získání požadovaného řidičského oprávnění.


Podmínky a postup řešení:

Podmínkou je podání žádosti o přijetí k výuce a výcviku provozovateli autoškoly, který je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce, písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce. Příslušný obecní úřad neprodleně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Úspěšným ukončením výuky a výcviku v autoškole, po které Vás autoškola přihlásí ke zkoušce.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • V Trutnově
  na Městský úřad Trutnov, ul. Horská 932, 54101 Trutnov.
  Pondělí 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  Úterý 8:00 – 14.00
  Středa 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
  Čtvrtek 8:00 – 14:00
  Pátek 8:00 – 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o přijetí k výuce a výcviku, posudek o zdravotní způsobilosti, platný doklad totožnosti, při rozšíření oprávnění řidičský průkaz.

Formuláře:

 • Žádost o přijetí k výuce a výcviku získáte u provozovatele autoškoly. Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel získáte u svého registrujícího praktického lékaře, nebo u lékaře poskytovatele pracovně lékařských služeb, nebo u kteréhokoli praktického lékaře nemáte-li některého z výše uvedených.

Správní a jiné poplatky:

Žadatel zaplatí za zkoušku z odborné způsobilosti příslušnému obecnímu úřadu 700.- Kč, za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu 100.- Kč, ze znalostí ovládání a údržby vozidla 200.- Kč, z praktické jízdy 400.- Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Obecní úřad s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti od provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Opakovanou zkoušku smí žadatel vykonat nejdříve po 5ti pracovních dnech.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky jsou:
  - provozovatel autoškoly,
  - učitel autoškoly,
  - osoba pověřené výkonem státního dozoru,
  - tlumočník.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel především musí splnit tyto požadavky:

 1. podat v autoškole písemnou žádost a splnit podmínky přijetí k výuce a výcviku. Pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena úředně ověřeným podpisem jeho zákonného zástupce,
 2. ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne předepsaného věku pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny,
 3. není nezpůsobilá k právním úkonům,
 4. je zdravotně způsobilá (doloží posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší více jak 3 měsíce v době podání žádosti),
 5. má na území ČR obvyklé bydliště dle §2 písm. hh) zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění,
 6. další podmínky, které vyžaduje zvláštní zákon,
 7. není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel (dokládá žadatel na žádosti čestným prohlášením).

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Předmětnou situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., v platném znění.

Datum poslední aktualizace: 4.1.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load