Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

TAXI - vydání oprávnění řidiče taxislužby

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění je prokazováno průkazem řidiče taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, která splní podmínky dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky a postup řešení:

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby udělí na žádost kterýkoli dopravní úřad, pokud je žadatel starší 21 let, spolehlivý podle § 9 odst. 2 a oprávněn k pobytu na území České republiky a, je-li to podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, oprávněn k výkonu práce na území České republiky, jde-li o občana jiného než členského státu, který není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem.

K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

Je-li žadatel občanem jiného než členského státu a není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem, k žádosti přiloží rovněž doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na území České republiky a doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu práce na území České republiky, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno.

Je-li žadatelem cizinec, za účelem posouzení spolehlivosti k žádosti dále přiloží výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto státu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana, doklady podle vět první a druhé vydané státem, jehož je státním příslušníkem, nepřikládá.

Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let a průkaz řidiče taxislužby je veřejnou listinou.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním patřičné žádosti na kterémkoliv dopravním úřadu obce s rozšířenou působností.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby.

Průkazovou fotografii v provedení dle zákona.

Další doklady, pokud se to žadatele týká (viz výše).

- doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na území České republiky a doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu práce na území České republiky, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno,

- je-li žadatelem cizinec, za účelem posouzení spolehlivosti k žádosti dále přiloží výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy.


Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek 500 Kč za vydání průkazu řidiče taxislužby.

Poplatek se hradí na pokladně Městského úřadu v Trutnově.


Lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu (bezodkladně, jinak do 30 dnů).


Další účastníci (dotčení) postupu:

  • nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

žádné

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
    Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky:

Pokud není žádosti vyhověno, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.


Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nedodržení podmínek a neplnění povinností stanovených zákonem lze v souladu s § 34e zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, uložit pokutu do výše 100.000 Kč.


Informace z jiných zdrojů:

  • www.mdcr.cz

Datum poslední aktualizace: 25.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 8.3.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load