Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Taxi - žádost o zapsání/vyřazení vozidla do/z evidence vozidel taxislužby

Zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby.
Výpis z evidence vozidel taxislužby.
Evidenční nálepka vozidla taxislužby.
Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o zapsání/vyřazení vozidla do/z evidence vozidel taxislužby podává podnikající osoba nebo pověřená osoba na základě plné moci (ověřené). Žadatelem je podnikající osoba s místem podnikání (podnikající fyzická osoba) nebo sídlem (právnická osoba) ve správním obvodu dané obce s rozšířenou působností.


Podmínky a postup řešení:

Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, pokud:

  • jde o vozidlo kategorie L nebo M1,

  • dopravce je zapsán jako provozovatel vozidla v registru silničních vozidel (tzn. ve velkém TP) na své IČO,

  • vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce a

  • vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu podle § 21a odst. 6 písm. d) zákona o silniční dopravě.

 

Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby nebo na žádost dopravce vydá dopravní úřad dopravci výpis z evidence vozidel taxislužby a evidenční nálepku vozidla taxislužby.

Dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podnikající osoba nebo pověřená osoba na základě plné moci (ověřené) předloží žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby, doloží potřebné dokumenty a zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč.

Podnikající osoba nebo pověřená osoba na základě plné moci (ověřené) předloží žádost o vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby a zaplatí správní poplatek ve výši 500 Kč.

Podnikající osoba nebo pověřená osoba na základě plné moci (ověřené) předloží žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti je nutno doložit:
- rozhodnutí o udělení koncese (při zápisu prvního vozidla)
- výpis z živnostenského rejstříku (při zápisu prvního vozidla)
- velký technický průkaz (u zápisu každého vozidla)
- knihu taxametru (u zápisu každého vozidla vybaveného taxametrem)


Správní a jiné poplatky:

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je správní poplatek za vydání Výpisu z evidence vozidel taxislužby 50 Kč (první výpis je zdarma) a za vydání Evidenční nálepky vozidla taxislužby 500 Kč. Poplatek je splatný před provedením úkonu a uhradit jej lze na pokladně Městského úřadu v Trutnově.

Lhůty pro vyřízení:

Úkon se provádí na počkání, pokud vyřízení žádosti nebrání provozní nebo jiné důvody.


Další účastníci (dotčení) postupu:

  • nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

žádné

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Situaci nelze řešit elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
    Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 25.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 8.3.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load