Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stanovení dopravního značení

Stanovení dopravního značení je pojem vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto pojmem je míněna místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace (dopravní značení a zařízení).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu je instalace či úprava dopravního značení prováděna.

Podmínky a postup řešení:

Předchozí vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, případně po projednání s příslušným drážním úřadem (železniční doprava), předchozí vyjádření vlastníka (správce) předmětné pozemní komunikace.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu na stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u obce s rozšířenou působností v jejímž územním obvodu se pozemní komunikace nachází.

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví

 a) na dálnici ministerstvo,

 b) na silnici I. třídy krajský úřad,

 c) na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností,

 d) drážní správní úřad, jde-li o užití dopravní značky „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ a „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“, světelný signál „Signál pro zabezpečení železničního přejezdu“ a signálů pro tramvaje na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ke stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutné doložit návrh na změnu dopravního značení, dokumentaci, případně situaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení. 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za vydání stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se správní poplatek nevyměřuje. 


Lhůty pro vyřízení:

Až 90 dní, vzhledem k nutnosti projednání návrhu s dotčenými orgány (např. Policie ČR). 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Policie ČR, DI Trutnov
    Vlastník nebo správce dotčené pozemní komunikace

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny. 


Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Datová schránka: 3acbs2c,
    případně e-podatelna e-mail: podatelna@trutnov.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 25.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 9.3.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load