Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stavební povolení

Stavební povolení pro stavby silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací (s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad), místních komunikací.

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon (z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) nebo zvláštní právní předpis jinak
Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104 stavebního zákona, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.

Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107 stavebního zákona, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103 stavebního zkona. Takovou žádost stavební úřad odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr. Je-li stavebníkem u stavebních záměrů podle § 104 stavebního zákona namísto ohlášení podána žádost o stavební povolení, stavební úřad ji projedná ve stavebním řízení.

Stavební povolení lze nahradit veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 116 stavebního zákona nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora za podmínek uvedených v § 117 stavebního zákona.

Stavební povolení se nevydává, pokud je vydáno společné povolení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.


Podmínky a postup řešení:

Tato problematika je upravena v ustanoveních § 108 - 115 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“ )
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě žádosti, kterou je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 110 odst. 1, 2, 3 a 5 stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek - vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o stavební povolení je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti uvedené v § 110 stavebního zákona:
a) souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona (Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.)
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 stavebního zákona nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona,
b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,
c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 stavebního zákona,
d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
e) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) podle příslušného ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (§ 2, příloha č. 12 vyhlášky), ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část,
f) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Náležitosti žádosti o stavební povolení, včetně příloh, stanoví  § 18c, resp. příloha č. 9 vyhlášky.

Správní a jiné poplatky:

Za vydání stavebního povolení se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 1 písm. f)  , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)10000
Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.


Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vydání stavebního povolení (rozhodnutí) jsou stanoveny v § 112 odst. 3 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení v jednoduchých věcech , zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníkem stavebního řízení je
  a) stavebník,
  b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
  c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
  d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
  e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
  f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky: ID DS (3acbs2c)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,
  Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
  Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
  Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
  Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
  Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby,
  Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
  Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 30.3.2021

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load