Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Společné povolení

Společné povolení (pokud stavbou hlavní je: silnice II. a III. třídy, veřejně přístupná účelová komunikace, místní komunikace)

Společné povolení lze vydat u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu a dále u staveb leteckých, staveb drah, staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, vodních děl a staveb k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy a u staveb v areálu jaderného zařízení, u staveb ropovodů a produktovodů a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více.

U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.

Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.

Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

Podmínky a postup řešení:

V případě souboru staveb, kde stavba hlavní - určuje účel výstavby souboru staveb - náleží do působnosti speciálního stavebního úřadu (typicky silnice II, III. třídy, veřejně přístupná účelová komunikace), stavby vedlejší - stavby, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňují účel užívání stavby hlavní - (typicky veřejné osvětlení a další ...) se žádost o společné povolení podává u speciálního stavebního úřadu podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40.  Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb (typicky veřejné osvětlení) souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány (typicky obecný stavební úřad - Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu) a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska (typicky závazné stanovisko pro potřeby vydání společného povolení  namísto rozhodnutí pro stavbu veřejného osvětlení).

Postup upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 94j - 94p a související právní předpisy, zejména:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikcích
a další

Náležitosti žádosti o společné povolení a jejích příloh stanoví vyhl. č. 503/2006 Sb., § 7a, příloha č. 6 vyhlášky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě žádosti, kterou je nutné podat u věcně a místně příslušného správního orgánu na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 94l stavebního zákona, včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (§ 7a), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o společné povolení je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti uvedené v ustanovení § 94l stavebního zákona:
a) souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona  (Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.),
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 stavebního zákona, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
e) dokumentaci pro vydání společného povolení (dle příslušného ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentci staveb, ve znění pozdějších předpisů, § 1d), která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část (vypracovanou osobou s příslušným oprávněním - zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě),
f) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Náležitosti žádosti o vydání společného povolení stanoví § 7a vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, příloha č. 6.

Správní a jiné poplatky:

Za vydání společného povolení se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 1 písm. a)-f) , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povolujea) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

5000

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

10000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů

1000 a

500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5000

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení

1000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

10000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

3000


Lhůty pro vyřízení:

Podle § 94p stavebního zákona  v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníky společného územního a stavebního řízení jsou podle § 94k stavebního zákona
  a) stavebník,
  b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
  c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
  d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
  e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky: ID DS (3acbs2c)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,
  Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
  Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
  Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
  a další.

Datum poslední aktualizace: 30.3.2021

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load