Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu

Stavební úpravy vyžadující ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu (viz. další informace).
Stavební úpravy a činnosti nevyžadující ohlášení (viz. další informace)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.


Podmínky a postup řešení:

Tato problematika je upravena v ustanoveních § 104 - 107 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“), § 14 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisech:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád )
Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě žádosti -  ohlášení stavby - kterou je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 105 stavebního zákona, včetně jeho prováděcích vyhlášek - vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Splněny musí být dále podmínky § 14 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti - ohlášení stavby - je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti podle § 105 stavebního zákona:

- ohlášení musí obsahovat identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.
K ohlášení stavebník připojí
a) souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona (Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.),
b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,
c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4 stavebního zákona,
d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
e) projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení podle příslušného ustanovení vyhl. č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (§ 2) vypracovanou osobou s příslušným oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
f) souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu.
 
Náležitosti ohlášení stavby, včetně příloh, stanoví vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 8.

Správní a jiné poplatky:

Za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, bod č.:

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1000
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3500

Lhůty pro vyřízení:

Podle § 106 odst. 1 stavebního zákona je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k), stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • -stavebník (žadatel)
  -vlastník stavby, pokud není stavebníkem
  -osoby uvedené v § 105 odst. 2 písm. f) stavebnho zákona (osoby, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno),
  -místně příslušný obecní úřad.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Podle § 107 stavebního zákona pokud ohlášení nemá předepsané náležitosti nebo pokud trpí jinými vadami, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě (lze-li vve spolupráci se žadatelem - stavebníkem). Pokud nelze odstranit  na místě vyzve stavebníka k odstranění vad a poskytne k tomu přiměřenou lhůtu (max. 30 dní od podání). Pokud nejsou nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, rozhodne stavební úřad usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Právní mocí usnesení je zahájeno stavební řízení.

Podané ohlášení se považuje za žádost o stavební povolení. Pokud je to pro posouzení stavebního záměru nezbytné, vyzve stavební úřad stavebníka k doplnění žádosti, maximálně však v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.

Pokud stavební úřad zjistí, že ohlášená stavba byla zahájena bez souhlasu s provedením, ohlášení odloží. Dále postupuje podle § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Usnesení o odložení se pouze poznamená do spisu. O odložení ohlášení stavební úřad stavebníka vyrozumí.

Pokud stavebník podá ohlášení stavby, u stavby (stavebního záměru)  u které nepostačí ohlášení (přesahuje parametryjednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací uvedených v § 104), není toto ohlášením podle tohoto zákona. Stavební úřad ohlášení usnesením odloží a spolu s oznámením usnesení stavebníka poučí o správném postupu a o tom, že se stavbou nelze započít (tj. je nutno podat žádost o stavební povolení).


Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky: ID DS (3acbs2c)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,
  Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
  Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
  Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Další informace:

 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích:
  Stavební úpravy vyžadující ohlášení, § 14

  odst. 1) Ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu podléhají všechny práce, pokud nejsou uvedeny v § 15, nedotýkají se práv třetích osob a jedná se o:

  a) portálové konstrukce dopravního značení, technická zařízení a jejich součásti určená k vyměření, výběru a kontrole úhrady poplatku za užití pozemní komunikace, a skládky sypkých údržbových materiálů,

  b) stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby ani způsob jejího užívání, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby nebo se nezvyšuje stálé zatížení mostu,

  c) udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, její vzhled nebo životní prostředí, a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou nebo se nachází na území památkové rezervace nebo památkové zóny,

  d) úpravy komunikace, při nichž změna původní nivelety nepřesáhne

  1. 3 cm u komunikací s přímo přilehlou zástavbou nebo s přímo přilehlými chodníky, na železničních přejezdech, na mostech, v podjezdech a v místech, kde jsou umístěny inženýrské sítě a jiná vedení,

  2. 10 cm u komunikací, které nejsou uvedeny v předchozím bodu,

  3. 6 cm v případě krátkých příčných prahů prováděných formou stavební úpravy.

  odst. 2) Při dodržení podmínek stanovených v odstavci 1 jsou těmito pracemi zejména:

  a) úpravy vozovek a krajnic nad rozsah běžné a souvislé údržby uvedené v příloze č. 5,

  b) zřízení obrub k vozovce,

  c) místní rozšíření zúžených míst silniční koruny a vozovky ve volné krajině,

  d) zvýšení nebo zesílení chodníku s výškovou úpravou obrub,

  e) sanační práce při sesuvech půdy nebo v poddolovaném území,

  f) obnova propustků a zdí,

  g) zřizování odvodňovacích skluzů na svazích silničního tělesa, nadsvahových odvodňovacích rigolů nebo příkopů,

  h) zřizování dalších přejezdů středního dělicího pásu,

  i) doplňování stávajícího nebo stavba nového elektrického osvětlení komunikace,

  j) rozšiřování zpevněných ploch na stávajících odpočívkách,

  k) oprava mostních závěrů nebo izolačních systémů na mostech.

  Stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení, § 15

  odst. 1) Stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu se nevyžaduje u prací prováděných na komunikacích v rámci jejich údržby, jestliže

  a) jejich provedení nemůže negativně ovlivnit stabilitu stavby (zásahem do nosných konstrukcí), její vzhled nebo životní prostředí,

  b) nejsou prováděny na stavbě, která je kulturní památkou nebo se nachází na území památkové rezervace nebo památkové zóny,

  c) nedochází k jakémukoliv rozšíření komunikace, změně její trasy nebo nivelety,

  d) nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetně práv, která plynou ze styku komunikace s jinými dopravními cestami, inženýrskými sítěmi, jinými vedeními, vodami a vodohospodářskými díly a s chráněným územím (§ 36 a 37 zákona).

  Odst. 2 Práce podle odstavce 1 jsou blíže uvedeny v přílohách č. 5 a 7 vyhlášky.

Datum poslední aktualizace: 30.3.2021

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load