Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kolaudační souhlas - užívání staveb

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
U stavby pravomocně povolené podle zákona č. 50/1976 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (lze zjistit z výrokové části stavebního povolení) se provede kolaudační řízení podle § 77 z. č. 50/1976 Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.


Podmínky a postup řešení:

Postup upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 119 - 122a.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Stavba vyžadující kolaudační souhlas: na základě žádosti - žádost o vydání kolaudačního souhlasu, kterou je nutné podat u věcně a místně příslušného správního orgánu na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. § 121, 122 stavebního zákona, včetně jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (§ 18i), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba povolená podle z. č. 50/1976 Sb. - Kolaudační řízení se zahajuje na návrh stavebníka. Návrh může podat i budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby. Návrh na kolaudaci stavby se podává písemně. V návrhu musí být uveden předpokládaný termín dokončení stavby.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, která obsahuje předepsané údaje je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti dle § 121 a 122 stavebního zákona:
- údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa
- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7 stavebního zákona
- jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
- pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán
- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

Náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, včetně nutných příloh, stanoví § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb., resp. její příloha č. 12.


Stavba povolená podle z. č. 50/1976 Sb. Návrh  na vydání kolaudačního rozhodnutí - náležitosti stanoví vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, § 30, odst. 1.  Návrh obsahuje:
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) označení a místo stavby,
c) datum a číslo jednací stavebního povolení, popřípadě povolení změny stavby před jejím dokončením,
d) předpokládaný termín dokončení stavby,
e) termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby,
f) údaj, zda bude prováděn zkušební provoz a dobu jeho trvání.
K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí se podle potřeby doplní
a) popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení,
b) u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím),
c) geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby, a u drobných staveb,
d) u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů,
e) doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.
K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se předkládají
a) doklady o vytyčení stavby,
b) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, pokud musel být prováděn (§ 84 zákona), popřípadě zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení,
c) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením,
d) výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením,
e) zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán,
f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 47 zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.
(2) U drobných a jednoduchých staveb, zejména u staveb, jejichž stavebníky jsou fyzické osoby a tyto stavby nesouvisejí s podnikáním podle zvláštních předpisů, mohou být náležitosti návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí včetně jeho příloh přiměřeně zjednodušeny.


Správní a jiné poplatky:

Za vydání  kolaudačního souhlasuúkolaudačního rozhodnutí se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 20, I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
 Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

Položka 20

Místní šetření nebo ohledání na místě
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu500
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech1000
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu2000

Lhůty pro vyřízení:

Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část stavby schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí, stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.


Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Právní mocí usnesení je zahájeno kolaudační řízení. Žádost o kolaudační souhlas se považuje za žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí; pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění žádosti.

Vyžaduje-li to zjištění při kontrolní prohlídce, vyzve stavební úřad stavebníka ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě nebo postupuje podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, a kolaudační řízení přeruší. Nezjedná-li stavebník nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě, stavební úřad žádost o kolaudační rozhodnutí zamítne.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky: ID DS (3acbs2c)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 30.3.2021

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load