Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Přihlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství vznikajícího na území města Trutnova.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba,

- která je v obci přihlášena
- která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba.

Podmínky a postup řešení:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatkové řízení je zahájeno podáním přihlášky k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství vznikajícího na území města Trutnova , ale může být zahájeno i z moci úřední.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Trutnov, Odbor finanční
    Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V případě uplatnění osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je třeba předložit např. doklad o studiu, smlouvu o nájmu v jiném městě, případně čestné prohlášení.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Výše poplatku  činí 540 Kč za kalendářní rok.

Poplatek se hradí hotově do pokladny v budově MěÚ Trutnov, poštovní poukázkou nebo poukázáním na účet u Komerční banky Trutnov, jehož číslo a variabilní symbol sdělí poplatníkovi přímo Odbor finanční.


Lhůty pro vyřízení:

Pokud možno ihned, lhůta pro vyměření poplatku se řídí daňovým řádem.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Jakoukoliv písemnost lze zaslat na e-mailovou adresu fortova@trutnov.cz nebo banska@trutnov.cz. Zásadní písemnost (přihláška k poplatku, odhlášení) musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem nebo musí být tato podání do 5 dnů ode dne, kdy došla správci poplatku, dodatečně opatřena vlastnoručním podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je spravován podle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky města Trutnova č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Datum poslední aktualizace: 5.1.2022

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load