Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Poplatek má charakter daně. Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než tři měsíce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území ČR a je způsobilá k právním úkonům, nebo zákonný zástupce, nebo zástupce na základě plné moci.Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat. Držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí obci příslušné podle místa přihlášení fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa přihlášení se vztahuje i na cizince, kteří jsou v obci přihlášeni na základě povolení k pobytu podle příslušného zákona.

Podmínky a postup řešení:

Poplatek se platí ze psa staršího než tři měsíce, a to od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku.Od poplatku jsou osvobozeny například:

- osoby nevidomé, bezmocné a těžce zdravotně postižené  (držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P) a lidé provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

- osoby provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy

- uživatelé honitby, jimž zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy

- držitelé psů služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud je držitel členem Svazu záchranných brigád

- držitelé psů převzatých z útulku po dobu tří let od převzetí.

Osvobození zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle příslušných právních předpisů poplatku nepodléhá. Při plnění své ohlašovací povinnost je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), datum narození, identifikační číslo organizace, podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

Poplatkové řízení je zahájeno podáním přiznání k poplatku,  může být však zahájeno i z moci úřední.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně na příslušném tiskopise přímo u správce poplatku,tj. Odbor finanční, oddělení daní a poplatků, 3. patro, kancelář č. 313 na adrese Slovanské nám. 165, Trutnov. Správcem poplatku je Bc. Eva Žáková, tel. 499 803 357, e-mail: zakova@trutnov.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Poplatník prokazuje všechny skutečnosti, které je povinen uvádět při plnění ohlašovací povinnosti, nebo k jejichž prokázání byl vyzván správcem poplatku. Požadované doklady při plnění ohlašovací povinnosti jsou například: občanský průkaz; doklad o převzetí psa z útulku, průkaz ZTP nebo ZTP/P, průkaz cvičitele asistenčního psa, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád,; potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod. Plná moc v případě zastupování.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019 města Trutnova, o místním poplatku ze psů. Správce složenky nezasílá. Způsob placení poplatku:

- bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku 19-124601/0100 (k identifikaci  platby je nutno použít variabilní symbol přiděleným správcem poplatku),

- hotově v pokladně úřadu nebo na inforecepci  na adrese:   Slovanské nám. 165, 541 01  Trutnov, přízemí

Podání žádosti o povolení posečkání nebo o povolení zaplacení poplatku ve splátkách podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč. Správní poplatek se platí bez vyměření a je splatný před provedeným úkonem.

Roční sazba poplatku činí 1.500 Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 2.100 Kč. Za psy chované v rodinném domě se platí 200 Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa 1.500 Kč. U poplatníků starších 65 let činí poplatek 200 Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího 300 Kč.

Další sazby týkající se přilehlých částí města  jsou vyčísleny ve vyhlášce 4/2019 v čl.4 - části města II.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty splatnosti poplatku jsou stanoveny v OZV č. 4/2019.

Poplatek je splatný:

a) jednorázově do 30. dubna každého roku,

b) činí-li více než 500 Kč ročně, je možné ho zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to první do 30.04. a druhá do 31.10. příslušného kal. roku

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Úklid exkrementů po svém psovi

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Jakoukoliv písemnost lze zaslat na e-mailovou adresu zakova@trutnov.cz. Zásadní písemnosti (přiznání k poplatku, odhlášení z evidence apod.) musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem nebo musí být tato podání do 5 dnů ode dne, kdy došla správci poplatku,dodatečně opatřena vlastnoručním podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Místní poplatek ze psů je spravován podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle obecně závazné vyhlášky města Trutnova č. 4/2019, o místním poplatku ze psů.

Další informace:

  • Evidenční známku psa obdrží držitel ihned po předání vyplněného přiznání k poplatku. V případě elektronické komunikace obdrží známku spolu s oznámením o výši poplatku a platebním údajům poštou na doručenku.

Datum poslední aktualizace: 5.1.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load