Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ztráty a nálezy

Příjem, evidence a výdej nalezených věcí a zvířat na území obce Trutnov.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzické a právnické osoby (nálezci a vlastníci).

Podmínky a postup řešení:

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Při převzetí nálezu je sepsán "Záznam o nálezu".

Úřední záznam - "Protokol o nálezu" sepíše s nálezcem Městská policie Trutnov, pokud byl nález předán na její služebnu.

V případě nálezu drobnějších věcí mohou nálezci využít schránku důvěry, která je umístěna u vchodu do budovy Městského úřadu Trutnov vedle podatelny.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Příjem, evidenci a výdej nalezených věcí pro obec Trutnov vede Odbor majetku města, oddělení správy a ochrany majetku, 4. patro, kancelář č. 423.
  Kontaktní osoba: Eva Morávková, tel. 499 803 276.
  Pracovní doba:
  PO 08:00 - 17:00
  ÚT 08:00 - 15:00
  ST 08:00 - 17:00
  ČT 08:00 - 15:00
  PÁ 08:00 - 14:30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému pobytu cizince).

Formuláře:

 • Nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Vlastník nalezené věci je povinen uhradit městu náklady, které mu prokazatelně vznikly.

Lhůty pro vyřízení:

Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě.

Nalezenou věc si její vlastník může vyzvednout do 3 let od vyhlášení nálezu.

Je-li nalezeno zvíře a nikdo se k němu nepřihlásí do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může se o zvíře vlastník přihlásit do 4 měsíců od vyhlášení nálezu.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Přihlásí-li se v zákonné lhůtě o věc její vlastník, nebo ten, kdo věc ztratil, je povinen:

- před převzetím věci prokázat svou totožnost

- prokázat vlastnické právo k věci

- popsat věc, kterou ztratil.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • e-mail: moravkova@trutnov.cz
  podatelna@trutnov.cz
  datová schránka: 3acbs2c

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Datum poslední aktualizace: 6.12.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load