Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje svoji totožnost a skutečnosti v ní uvedené.

Občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let, občanovi který je omezen ve svéprávnosti nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanovi se vydává občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat. Tím se zajišťuje soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzické osoby (občané České republiky).

Podmínky a postup řešení:

O vydání občanského průkazu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, v Ostravě a v Plzni na magistrátu. Lze také požádat přímo u Ministerstva vnitra ČR.  Zde pouze o občanské průkazy ve zkrácené lhůtě!
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu předkládá pouze  doklady potřebné pro jeho vydání, které musí být předloženy v originále. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Požádat o vydání občanského průkazu může občan  u příslušného úřadu bez toho, že by předkládal fotografii (úřad pořizuje digitalizovanou podobu občana) a žádost (úřad pořídí žádost v elektronické podobě).
S občanem mladším 15 let žádá společně o vydání občanského průkazu i jeho zákonný zástupce.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) Při vydávání prvního občanského průkazu občan starší 15 let předkládá občan rodný list (originál) a  další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů. Doklad o státním občanství občana se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji.

 b) Při vydání nového občanského průkazu občan předkládá dosavadní platný občanský průkaz. Nemůže-li občan předložit platný dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost obdobným dokladem (cestovní pas, řidičský průkaz).Současně předloží doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů.

c) Při vydání prvního občanského průkazu osobě mladší 15 let předkládá zákonný zástupce rodný list (originál) a další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů. Doklad o státním občanství občana se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji.


Formuláře:

 • Formuláře (žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem) nejsou potřebné - úřad generuje žádost v elektronické podobě. Žadatel také nepředkládá fotografii!

Správní a jiné poplatky:

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

1) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu staršímu 15 let  - 1 000 Kč,

2) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu mladšímu 15 let  - 500 Kč,   

3) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu staršímu 15 let  - 500 Kč,

4) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu mladšímu 15 let  - 300 Kč,   

5) ve lhůtě do 30 dnů občanu mladšímu 15 let - 100 Kč,

6) občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200 Kč,

7) za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200 Kč,

8) vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč,

9) a převzetí u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč (platba se uskuteční u předávajícího úřadu),

10) odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč.

Poplatky se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou (platební karta) na MěÚ Trutnov.


Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána.
Další možností je vydání tohoto dokladu ve lhůtě do 5 pracovních dnů (BLESK) nebo do 24 hodin (SUPERBLESK).

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • V případě občana mladšího 15 let, kterému má být vydán občanský průkaz, je žadatelem jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce vždy předkládá rodný list dítěte (originál), případně dosavadní občanský průkaz dítěte a svůj platný občanský průkaz. Obdobně postupuje i poručník, opatrovník, pěstoun, dále osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Není k dispozici.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech.

Další informace:

 • Občané, kteří žádají o vydání občanského průkazu mohou využít elektronický objednávkový systém WEBCALL, prostřednictvím kterého si mohou objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Objednaný klient bude vyřízen po zadání kódu přednostně.

  Objednávková webová aplikace města Trutnov:
  v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=110

Datum poslední aktualizace: 26.1.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load