Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1735

Vydání cestovního dokladu

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod.
Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu.
Druhy cestovních dokladů:
a) Cestovní pas
b) Cestovní průkaz
c) Diplomatický pas
d) Náhradní cestovní doklad Evropské unie
e) Jiné cestovní doklady na základě mezinárodní smlouvy

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzické osoby (občané České republiky).

Podmínky a postup řešení:

O vydání cestovního pasu musí žadatel požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, případně u kteréhokoliv zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí. Žadatel musí být občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Fyzická osoba (občan, kterému má být vydání doklad) musí být osobně přítomna.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

O vydání cestovního pasu lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, případně na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

a) občanský průkaz,

b) stávající cestovní doklad,

c) správní poplatek,

d) rodný list v případě občana mladšího 15 let (originál),

e) další  doklady osvědčující   skutečnosti   potřebné  k  odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů.

Doklad o státním občanství (osvědčení o státním občanství) občana se předkládá pouze v případě, že vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo v případě, že občan nemá trvalý pobyt na území České republiky. Osvědčení o státním občanství lze získat prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v České republice nebo u zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí.

Formuláře:

 • Formuláře (žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji) nejsou potřebné - úřad pořizuje tisk žádosti. Žadatel nepředkládá fotografii!

Správní a jiné poplatky:

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou s nosičem dat biometrickými údaji:

1) ve lhůtě do 30 dnů občanu staršímu 15 let - 600 Kč,

2) ve lhůtě do 30 dnů občanů mladšímu 15 let - 100 Kč,

3) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu staršímu 15 let  - 6 000 Kč,

4) ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne občanu mladšímu 15 let  - 2 000 Kč,  

5) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu staršímu 15 let  - 3 000 Kč,

6) ve lhůtě do 5 pracovních dnů občanu mladšímu 15 let  - 1 000 Kč,  
 
7) a převzetí u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč (platba se uskuteční u předávajícího úřadu).

Poplatky se platí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou (platební karta) na MěÚ Trutnov.


Lhůty pro vyřízení:

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě do 30 dnů (STANDARD), nebo ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů (BLESK) a také do 24 hodin (SUPERBLESK).

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • V případě občana mladšího 15 let, který žádá o vydání cestovního pasu je žadatelem jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce vždy předkládá rodný list dítěte (originál) a svůj platný občanský průkaz (cestovní pas). Obdobně postupuje i poručník, opatrovník, pěstoun, dále osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

  Pokud je žadatel nezletilý (15 - 18 let) připojí k žádosti písemný souhlas svého zákonného zástupce (zákonný zástupce musí být přítomen tomuto úkonu a svoji totožnost doloží občanským průkazem).

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Držitel je povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, zastupitelskému úřadu anebo neprodleně na vyžádání orgánu policie. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • V případě ohlášení ztráty nebo odcizení cestovního pasu lze využít k tomuto úkonu datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky:

Opravné prostředky jsou dány zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nedodržením povinností daných zákonem o cestovních dokladech se fyzická osoba dopouští přestupku dle ustanovení § 34a citovaného zákona. Za toto jednání jí může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Nejčastější dotazy:

 • Lze požádat o druhý cestovní pas?
  Ano, občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas, ale jen v odůvodněných případech - odůvodněným případem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.
 • Lze převzít cestovní doklad za někoho jiného?
  Ne, při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana (občan starší 15 let), jemuž se cestovní doklad vydává.
  Za občana mladšího 15 let přebírá cestovní pas zákonný zástupce. Vzhledem k tomu, že cestovní pasy se strojově čitelnými údaji obsahují i biometrické údaje, je nezbytné, aby se při předání cestovního pasu provedla kontrola těchto biometrických údajů. Z tohoto důvodu musí být při převzetí cestovního pasu přítomen i občan starší 12 let. kterému byly tyto biometrické údaje (otisky prstů) snímány.
 • Lze zapsat dítě do cestovního pasu rodičů?
  Ne, zákon o cestovních dokladech od 1.7.2011 neumožňuje provést tento zápis nepovinného údaje do nově vydaného cestovního pasu. Zákon také neumožňuje zápis této změny v cestovním pasu rodiče, který jej má již určitou dobu v držení. Dítě tedy musí být při vycestování držitelem cestovního pasu.

Další informace:

 • Občané, kteří žádají o vydání občanského průkazu mohou využít elektronický objednávkový systém WEBCALL, prostřednictvím kterého si mohou objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Objednaný klient bude vyřízen po zadání kódu přednostně.

  Objednávková webová aplikace města Trutnov:
  v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=110

Informace z jiných zdrojů:

 • Informace lze najít i na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky, v sekci "Služby pro veřejnost".
  http://www.mvcr.cz

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jiří Henych

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 31.12.2021

Datum poslední aktualizace: 7.4.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

Upřesnění a poznámky:

Držitel cestovního dokladu je povinen chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím a dále odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy. V případě ztráty, odcizení nebo nálezu cestovního dokladu je držitel povinen tuto skutečnost ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu nebo orgánu Policie České republiky.

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load