Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1753

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

a) občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,
b) fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
c) zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
d) člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí daných zákonem o evidenci obyvatel a dalšími prováděcími předpisy.
Pro změnu trvalého pobytu je nutné předložit platný občanský průkaz. Není-li předložen občanský průkaz, prokáže se  totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášením změny místa trvalého pobytu u příslušného úřadu obce, ve které má dojít ke změně trvalého pobytu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.
a) na obecním úřadu,
b) v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, č. dveří 183.
  Úřední hodiny:
  Po a St:8:00 – 17:00
  Út a Čt:8:00 – 15:00
  Pá: 8:00 – 14:30
  Změnu místa trvalého pobytu občan provede v situaci, kdy změní svůj pobyt a to na základě svého rozhodnutí.


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o
1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,

2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) předložit platný občanský průkaz, nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou.

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt  nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Poplatek se platí v hotovosti na MěÚ Trutnov. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Lhůty pro vyřízení:

Pokud občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu a má ostatní potřebné doklady s sebou, zaevidování změny trvalého pobytu proběhne na ohlašovně MěÚ Trutnov v daný den. Samotný postup při ohlášení změny trvalého pobytu trvá u jedné osoby přibližně 30 minut. Z tohoto důvodu by měl občan  realizaci této změny vhodně naplánovat tak, aby bylo možné jeho žádosti vyhovět v pracovní době MěÚ Trutnov. 
Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu, nejméně však 15 dnů. Pokud občan ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Při přihlášení trvalého pobytu je nutný souhlas oprávněné osoby, tj. majitele nebo uživatele nemovitosti, bytu. Jestliže občan, který se přihlašuje k pobytu, není současně i touto oprávněnou osobou, musí se s ním oprávněná osoba dostavit na úřad, nebo mu dát úředně ověřený souhlas s přihlášením. Dle konkrétní situace může být účastníkem i zákonný zástupce občana (opatrovník občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k tomuto úkonu), nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Při ohlášení změny trvalého pobytu obdrží občan potvrzení o této změně v případě, že předkládá občanský průkaz. Občan je povinen do 15 pracovních dnů od provedené změny trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu.
Po vydání nového občanského průkazu by měl občan ohlásit změnu místa trvalého pobytu a číslo nového občanského průkazu svému zaměstnavateli a dalším komerčním institucím, se kterými má uzavřen smluvní vztah (dodavatelé energií, banky, pojišťovny atd.).

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto životní situaci nelze řešit elektronickou cestou.
  Případné dotazy lze zaslat elektronicky (email) pracovníkům příslušného úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky:

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a ohlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.
Ohlašovna vydá správní rozhodnutí v případě, že zjistí při ohlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní. Ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.
Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání. Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a to MěÚ Trutnov (písemnou formou, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané elektronicky uznávaným podpisem).

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení před správním orgánem, přestože je občan povinen je uvést, může být za podmínek stanovených v zákoně č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Přestupku podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se také dopustí ten, kdo příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správností a úplnosti údajů vedených v informačních systémech. Za tento přestupek lze uložit pokutu ve výši 25 000 Kč.
Přestupku se také dopustí dle výše uvedeného zákona i ten, kdo příslušnému správnímu orgánu předloží k ověření údajů vedených v informačních systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady, případně ten, kdo ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do tohoto systému. Za tento přestupek lze uložit pokutu ve výši 100 000 Kč.

Nejčastější dotazy:

 • Vznikají z přihlášení občana k trvalému pobytu jistá práva k objektu?
  Podle ust. § 10 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Další informace:

 • Občané, kteří žádají o změnu údaje o místu trvalého pobytu mohou využít elektronický objednávkový systém WEBCALL, prostřednictvím kterého si mohou objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu.

  Objednávková webová aplikace města Trutnov:
  v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=110

Informace z jiných zdrojů:

 • Informace lze najít i na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky, v sekci "Služby pro veřejnost".
  http://www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jiří Henych

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.2.2022

Datum poslední aktualizace: 10.5.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

Upřesnění a poznámky:

Městský úřad Trutnov, Odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Kontaktní osoba Mgr. Jiří Henych, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load