Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Umístění do domu s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou především určeny pro zdravotně postižené občany a seniory. Jsou určitým mezistupněm v období života člověka, kdy již má sníženou schopnost při péči o vlastní osobu a samostatnou domácnost, ale přitom nepotřebuje celodenní péči druhé osoby.
Domy neslouží k řešení bytových problémů žadatelů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba s trvalým bydlištěm na území města Trutnova (nejméně 5 let), která dosáhla důchodového věku, dále osoba, která je příjemcem plného invalidního důchodu nebo osoba, která má trvale hlášenou minimálně 5 let na území města Trutnova osobu blízkou (tj. manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, sourozenci, zeť, snacha kteréhokoliv z manželů).


Podmínky a postup řešení:

Při výběru uchazečů se posuzuje zejména: zdravotní stav žadatele, věk a osamělost žadatele, využívání úkonů pečovatelské služby, sociální situace žadatele, vrácení městského bytu a prokázání, že žadatel nemá finanční závazky vůči městu. Žádost je posuzována sociální komisí Rady města Trutnova, která rozhodne o zařazení žadatele do pořadníku žadatelů.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 11 Trutnov (kanceláře č. 128, 127 a 122) nebo ke stažení na webových stránkách města Trutnova a na webových stránkách Pečovatelské služby Trutnov.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

  Pondělí, středa 8.00 – 17.00
  Úterý, čtvrtek 8.00 – 15.00
  Pátek 8.00 – 14.30

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost, doplněnou o posouzení zdravotního stavu obvodním či odborným lékařem (ne starší půl roku), občanský průkaz a doložení měsíčního příjmu žadatele. 


Formuláře:

 • Žádost, která je k dispozici k osobnímu vyzvednutí na Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov (kanceláře č. 128,127 a 122) nebo je ke stažení na níže uvedeném odkazu. K žádosti je třeba doložit vyjádření praktického nebo odborného lékaře o vhodnosti umístění do DPS a výši měsíčního příjmu žadatele. Žádost spolu s výše uvedenými doklady doručte osobně na Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov (kanceláře č. 128, 127 a 122).


  https://www.trutnov.cz/redakce/index.php?clanek=250168&slozka=213456&lanG=cs&xuser=433195427401646955

Správní a jiné poplatky:

Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Pokud žadatel splňuje podmínky přijetí do DPS,  je žádost zařazena do pořadníku žadatelů. Na umístění je nutno čekat, žadatel bude vyzván pracovníky Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • ---

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Umožnit šetření v místě bydliště žadatele. 


Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • ---

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zásady č. 2/2016 - Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově.

Další informace:

 • ---

Datum poslední aktualizace: 8.6.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.5.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load