Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se řídí podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, dále pak nájemce se souhlasem vlastníka.

Podmínky a postup řešení:

Ke kácení dřevin  je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení se vydává na základě závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, Ing. Markéta Zárubová, tel.: 499 803 247,
  e-mail: zarubova@trutnov.cz,
  Ing. Monika Benešová, tel.: 499 803 512,
  e-mail: benesova@trutnov.cz,
  úřední hodiny : pondělí a středa 8:00-17:00 Hod

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

U fyzické osoby - jméno příjmení, datum narození, bydliště, u právnické osoby název firmy, sídlo, IČ. Doklad o vlastnictví pozemku (výpis z katastru nemovitostí), katastrální mapu.

Formuláře:

 • Formulář - Žádost ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Formulář je možné stáhnout na oficiálních stránkách Města Trutnova. Žádost je možné napsat volnou formou tak, aby obsahovala náležitosti podle prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  https://www.trutnov.cz/cs/urad/formulare-odboru/odbor-zivotniho-prostredni.html

Správní a jiné poplatky:

Vydání povolení ke kácení je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

V souladu s § 83 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V řízení o povolení kácení dřeviny mimo les rozhodne orgán ochrany přírody do 60 dnů a ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.   

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Všichni vlastníci dotčeného pozemku, na kterém roste předmětná dřevina rostoucí mimo les.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Umožnění provedení místního šetření či ohledání dřeviny na místě.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost je možné podat elektronicky, za předpokladu, že má žadatel aktivován elektronický podpis nebo datovou schránku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  Prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 23.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load