Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení k odběru povrchové vody

Povolení k nakládání s vodami je jedním ze základních institutů vodního práva. Bez tohoto povolení nelze s povrchovými ani podzemními vodami nakládat, nejedná-li se o obecné nakládání. V případě povrchových vod je povolení třeba:

k jejich odběru,
k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
k využívání jejich energetického potenciálu,
k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
k jinému nakládání s nimi.
Bez povolení lze odebírat povrchové vody pro vlastní potřebu (např. zalévání zahrádky pomocí konve…), pokud k tomu není třeba zvláštního technického zařízení (např. čerpadlo). V takových případech se jedná o tzv. obecné nakládání s vodami.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádat o povolení může každý, kdo je způsobilý k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)  je třeba k odběru povrchové vody povolení vodoprávního úřadu, pokud je odběr uskutečňován pomocí technického zařízení (např. pomocí čerpadla,…). Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Kde: Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, 1. patro


    Kdy: v úřední dny - pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí dohodě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

§kopii katastrální mapy se zakreslením místa odběru povrchových vod

§kopii povolení stavby a kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu, bylo-li vydáno

§doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání vodního díla (studny, prameniště), nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí

§vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (např. orgánu ochrany přírody),

§stanovisko správce dotčeného vodního toku

§dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona

§stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami, včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální

§údaje o průtocích vody ve vodním toku (M-denní průtoky a dlouhodobý průměrný průtok Qa), návrh minimálního zůstatkového průtoku (m3/s), jeho zajištění včetně způsobu a četnosti zjišťování jeho kontroly při odběru anebo akumulaci povrchové vody, pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku.


Správní a jiné poplatky:

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno.

Za odběr povrchové vody se neplatí, pokud odebrané množství povrchové vody je menší nebo rovno 6000 m3/rok nebo je menší nebo rovno 500 m3/měsíc a dále v dalších případech vyjmenovaných v § 101 odst. 4 vodního zákona.


Lhůty pro vyřízení:

Vodoprávní úřad rozhodne do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zpravidla jsou to: vlastníci dotčeného pozemku, správce dotčeného vodního toku, obec na jejíž území se povolovaná činnost bude provádět.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

    Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Další informace:

  • Pro potřeby konkrétnějšího posouzení je možné před zahájením příprav podat žádost o vyjádření v režimu ustanovení §18 vodního zákona. Vodoprávní úřad Vaši žádost posoudí a doporučí Vám další postup řešení.

Datum poslední aktualizace: 23.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load