Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení k odběru podzemní vody

Povolení k nakládání s vodami je jedním ze základních institutů vodního práva. Bez tohoto povolení nelze s povrchovými ani podzemními vodami nakládat, nejedná-li se o obecné nakládání. V případě povrchových vod je povolení třeba:

· k jejich odběru,
· k jejich akumulaci,
· k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
· k umělému obohacování podzemních zdrojů povrchovou vodou,
· k jinému nakládání s nimi.

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, nejsou podzemní vody předmětem vlastnictví ani příslušenstvím pozemku, na kterém se nacházejí, a lze s nimi nakládat - odebírat je pouze na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádat o povolení může každý, kdo je způsobilý k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)  je třeba k odběru podzemní vody povolení vodoprávního úřadu, nejedná-li se o situace uvedené v § 8 odst. 3 (např. krátkodobé čerpací zkoušky). Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Kde: Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, 1. patro
  Kdy: v úřední dny - pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí dohodě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to: 

 • kopii katastrální mapy se zakreslením místa odběru podzemních vod
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa)
 • kopii povolení stavby a kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu, bylo-li vydáno
 • doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání vodního díla (studny, prameniště), nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí
 • vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (např. orgánu ochrany přírody),
 • u právnických osob a osob fyzických podnikajících stanovisko správce povodí
 • dokumentaci pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona.

Správní a jiné poplatky:

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno.

Lhůty pro vyřízení:

Vodoprávní úřad rozhodne do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

  Zpravidla jsou to: vlastníci dotčeného pozemku; obec, na jejíž území se povolovaná činnost bude provádět; vlastníci okolních zdrojů podzemní vody, kteří by mohli být povolovaným odběrem ovlivněni.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Další informace:

 • Pro potřeby konkrétnějšího posouzení je možné před zahájením příprav podat žádost o vyjádření v režimu ustanovení §18 vodního zákona. Vodoprávní úřad Vaši žádost posoudí a doporučí Vám další postup řešení.

Datum poslední aktualizace: 23.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load