Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Každý (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající i právnická osoba), kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít platné povolení příslušného vodoprávního úřadu podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Ten, kdo má takové povolení, je oprávněn vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozsahu a po dobu uvedenou v tomto povolení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádat o povolení může každý, kdo je způsobilý k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)  je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení vodoprávního úřadu.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, maximum je 10 let.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Kde: Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství, 1. patro
  Kdy: v úřední dny - pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí dohodě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

 • kopii katastrální mapy se zakreslením místa vypouštění
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) v případě vypouštění do vod podzemních
 • vyjádření správce dotčeného vodního toku v případě vypouštění do vod povrchových
 • kopii povolení stavby a kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu, bylo-li vydáno
 • doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání vodního díla, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí
 • vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (např. orgánu ochrany přírody),
 • dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo § 94q a následujících stavebního zákona

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno.

Lhůty pro vyřízení:

Vodoprávní úřad rozhodne do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zpravidla jsou to: vlastníci dotčeného pozemku, správce dotčeného vodního toku, obec na jejíž území se povolovaná činnost bude provádět.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

  Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

  Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • Pro potřeby konkrétnějšího posouzení je možné před zahájením příprav podat žádost o vyjádření v režimu ustanovení §18 vodního zákona. Vodoprávní úřad Vaši žádost posoudí a doporučí Vám další postup řešení.

Datum poslední aktualizace: 23.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load