Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání rybářského lístku

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá
z ustanovení § 13 odst.7,8 zákona č. 99/2004 Sb.,o rybnikářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů
( zákon o rybářství),ve znění pozdějších předpisů a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb.
k provedení zákona o rybářství.
Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky  nebo cizinec.


Podmínky a postup řešení:

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

Kvalifikační předpoklady výše uvedené splňuje osoba, která 

 a) je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží, 

 b) složila zkoušku na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž, 

 c) složila zkoušku z předmětu rybářství na vysoké škole, 

 d) ukončila vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo ve volitelném předmětu rybářství na škole uskutečňující takový program nebo obor, 

 e) ukončila střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství, nebo 

 f) ukončila střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář. 

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní. 

Cizinci se vydá rybářský lístek též, prokáže-li se 

 a) dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní, 

 b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní, 

 c) osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo 

 d) oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě. 

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů podle odstavce 3. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku a to včetně všech požadovaných náležitostí.Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí
  Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
  kanc. č. 233, Jan Trávníček, DiS.
  tel: 499 803 249
  e-mail: travnicek@trutnov.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz, cizinec předloží cestovní pas a další doklady uvedené v bodu 6.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

   - 30 dní                                                           Kč       200

   - 1 rok                                                            Kč       100

   - 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 

     nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 

     povolání nebo funkce                                             Kč        50

   - 3 roky                                                           Kč       200

   - 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství

     nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 

     povolání nebo funkce                                             Kč       100

   - 10 let                                                           Kč       500

   - 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 

     nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 

     povolání nebo funkce                                             Kč       250

   - na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let                        Kč     1 000

   - na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující

     rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují

     rybářství v rámci svého povolání nebo funkce                     Kč       500

Poznámka: Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky. 

Správní poplatek za vydání rybářského lístku lze uhradit v hotovosti přímo na Městském úřadě v Trutnově, Odboru životního prostředí.

Lhůty pro vyřízení:

Rybářský lístek se vyřizuje obratem, jsou-li doloženy všechny požadované náležitosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni s výjimkou zákonného zástupce pro žadatele mladšího 15 let.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Platný rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů,
  vyhláška MŽP č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 23.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load