Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání loveckého lístku

Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř, předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby.

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

Lovecké lístky se vydávají:

a) pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok,

b) pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,

c) pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok. Cizincem se pro účely vydání loveckého lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání loveckého lístku může požádat občan České republiky  nebo cizinec.

Podmínky a postup řešení:

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že 

a) je starší 16 let, 

b) má způsobilost k právním úkonům, 

c) složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou, 

d) je bezúhonný (výpis z evidence Rejstříku trestů si zajistí orgán státní správy myslivosti, není nutno dokládat k žádosti), 

e) je pojištěn (Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného. Členové ČMMJ mají pojištění zahrnuto v členském příspěvku). 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání loveckého lístku a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí
  Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
  kanc. č. 233, Jan Trávníček, DiS.
  tel: 499 803 375
  e-mail: travnicek@trutnov.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz, cizinec předloží cestovní pas a další doklady uvedené v bodu 6.


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

oplatek za vydání loveckého lístku s dobou platnosti:

   - na 1 den                                Kč        30

   - na 5 dní                                 Kč        50

   - na 30 dní                               Kč        70

   - na 6 měsíců                           Kč       100

   - na 12 měsíců                         Kč       150

   - na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a

     pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého

     povolání nebo funkce            Kč        75

Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou             Kč     1 000

Lhůty pro vyřízení:

Lovecký lístek se vyřizuje obratem, jsou-li doloženy všechny požadované náležitosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
  vyhláška MZe č. 244/2002 Sb.,k provedení zákona o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 25.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load