Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší

Jedná se o závazné stanovisko, které je vydáno dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává vlastník (stavebník, investor), provozovatel, nebo zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné nebo elektronické žádosti o závazné stanovisko se specifikací nevyjmenovaného stacionárního zdroje (včetně situačního snímku se zákresem stavby, části projektové dokumentace týkající se ochrany ovzduší, technických údajů instalovaných zdrojů znečišťování ovzduší, plné moc v případě zastupování).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné nebo elektronické žádosti o závazné stanovisko ke stacionárnímu zdroji znečišťování ovzduší doplněné potřebnými podklady. (V případě potřeby doplnění žádosti, bude žadatel kontaktován dle uvedených kontaktních údajů).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, Ing. Kateřina Rejlová, tel.: 499 803 248,
    e-mail: rejlova@trutnov.cz,
    úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- žádost o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

- část projektové dokumentace týkající se ochrany ovzduší včetně technických údajů instalovaných zdrojů znečišťování ovzduší

- plná moc v případě zastupování

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Vydání závazného stanoviska nepodléhá správnímu řízení, lhůta není stanovena, obvykle do 30 dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádost je možné podat elektronicky za předpokladu, že má žadatel aktivován elektronický podpis nebo datovou schránku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
    Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Datum poslední aktualizace: 23.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load