Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy Czech POINT, Zprostředkovaná identifikace

Městský úřad Trutnov, kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT, vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen "ISVS"), a to ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Trutnov vydává ověřené výstupy z níže uvedených veřejných či neveřejných ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):
1) výpisy z Katastru nemovitostí (veřejná evidence)
2) ověřený snímek katastrální mapy (veřejná evidence)
3) výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část)
4) výpisy z Veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
5) výpisy z Rejstříku trestů – Fyzická osoba (neveřejná evidence),
Právnická osoba (veřejná evidence)
6) výpisy bodového hodnocení řidiče (neveřejná evidence)
7) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (veřejná evidence)
8) výpisy z Insolvenčního rejstříku (veřejná evidence)

od 01.07.2009 jsou provozovány agendy Informačního systému datových schránek (ISDS):
9) zřízení datové schránky
10 vydání nových přístupových údajů
11) autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
12) autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

Kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT poskytuje další služby v rámci agendy ISDS:
- přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
- zrušení přístupu pověřené osoby
- znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
- opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
- povolení příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
- zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv (PDZ)
- oznámení o změně statutárního orgánu
- vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Od 01.07.2012 další úkony a ověřené výstupy z ISVS (agendy Základních registrů):
13) výpis údajů z Registru obyvatel – dle nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 06.07.2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 je možno od 16.02.2019 požádat k výpisu údajů z Registru obyvatel o vydání vícejazyčného standardního formuláře, který stvrzuje skutečnost o místě pobytu.
14) veřejný výpis údajů z Registru osob
15) neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z Registru osob
16) výpis o využití údajů z Registru obyvatel
17) záznam o využívání údajů z Registru osob
18) žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel
19) žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v Registru osob
20) žádost o poskytnutí referenčních údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Podací agendy:
21) Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
22) přijetí podání Registru živnostenského podnikání pro fyzickou nebo právnickou osobu
23) Zprostředkovaná identifikaceKdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřené výpisy z ISVS.

Zprostředkovaná identifikace:

identifikovaná fyzická osoba,

osoba jednající za právnickou osobu,

zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci.


Podmínky a postup řešení:

V případě vydávání ověřených výstupů z veřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta první zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů) – např. se jedná o výpisy z Katastru nemovitostí, Rejstříku živnostenského podnikání, obchodního rejstříku apod., nemusí se prověřovat oprávnění žadatele ani jeho totožnost.

V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí (§ 9 odst.1 věta druhá zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů) – v současnosti se jedná o výpisy z Rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče nebo žádostí a neveřejných výpisů ze Základních registrů – je Městský úřad Trutnov povinen prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů).

Zprostředkovaná identifikace – zákon stanoví, že povinné osoby provedou první identifikaci klienta samy a teprve brání-li tomu závažné důvody, může identifikaci provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy. Identifikovaný klient se dostaví osobně.

O vydání vícejazyčného standardního formuláře k výpisu údajů z Registru obyvatel může požádat osoba, která má oprávnění požádat o výpis referenčních údajů z Registru obyvatel.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Výstupy z ISVS jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. Jiná forma vyřízení není v současnosti přípustná.

Zprostředkovaná identifikace – osobní návštěva na úřadě, ústní či písemné podání. Předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), příp. dalšího podpůrného dokladu (řidičský průkaz, rodný list apod.).


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov
  Inforecepce ve vstupních prostorách budovy: PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 – 17:00 hod.
  ÚTERÝ a ČTVRTEK 7:00 – 16:00 hod.
  PÁTEK 7:00 – 15:00 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V případě vydávání ověřených výstupů z neveřejných evidencí ISVS (výpisy z Rejstříku trestů – Fyzické osoby, výpisy z Centrálního registru řidičů – bodové hodnocení řidičů, agendy ISDS – datové schránky) je povinnost prověřit oprávnění žadatele a zjistit jeho totožnost (§ 9b odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů) – dle platného osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas); k podání žádosti a převzetí výpisu z Rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče předloží zmocněnec úředně ověřenou plnou moc.

 

V případě žádosti o výpisy z Informačního systému odpadového hospodářství – z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH – je nutné předložit platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, cestovní doklad) a identifikační číslo organizace, popř. úředně ověřenou plnou moc, žádá-li osoba na základě zplnomocnění.

 

Žadatel o následující výpisy musí uvést:

- výpisy z Katastru nemovitostí – číslo listu vlastnictví nebo číslo parcely, domu či bytu a následně katastrální území,

- snímek katastrální mapy – katastrální území a číslo parcely nebo budovy,

- výpisy z Živnostenského rejstříku (veřejná část) – identifikační číslo fyzické osoby nebo organizace,

- výpisy z Insolvenčního rejstříku – identifikační číslo organizace nebo osobní údaje fyzické osoby,

- výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – identifikační číslo organizace,

- Veřejné rejstříky – identifikační číslo organizace,

- výpisy z Rejstříku trestů – Právnické osoby – identifikační číslo organizace.

 

Zprostředkovaná identifikace – platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, cestovní doklad), další podpůrný doklad (řidičský průkaz, rodný list).

 

 


Formuláře:

 • Žadatel nevyplňuje žádné formuláře.

Správní a jiné poplatky:

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, dále výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Insolvenčního rejstříku a agendy Základních registrů jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,00 Kč za první stránku výpisu a 50,00 Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Správní poplatek za výpis z Rejstříku živnostenského podnikání činí 20,00 Kč a za výpis z bodového hodnocení řidiče 15,00 Kč za každou i započatou stránku podle výše uvedeného zákona na základě zmocnění správního úřadu.  

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,00 Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Činnosti v rámci agendy Informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,00 Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,00 Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů).

Vydání vícejazyčného standardního formuláře není zpoplatněno (zpoplatnění výpisu údajů z Registru obyvatel tímto není dotčeno).

 


Lhůty pro vyřízení:

Nejsou zákonem stanoveny.


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou požadovány. 


Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • O výpisy žádá ověřující pracoviště elektronicky přes vlastní administrátorský přístup k centrále Czech POINT.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  - vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů,

  - zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

  - zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • Další informace najdete na webových stránkách Czech POINT:
  www.czechpoint.cz


Datum poslední aktualizace: 3.1.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2025

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load