Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Návrat z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy

U osob propuštěných z výkonu trestu nebo ústavní a ochranné výchovy může dojít k ohrožení sociálním vyloučením. Tyto osoby mají možnost se obrátit dle svého trvalého bydliště na Městský úřad v Trutnově a navštívit sociálního kurátora. Zde jim bude poskytnuto základní i odborné poradenství a pomoc při řešení jejich sociální situace (bydlení, finanční zabezpečení, zdravotní péče, doklady).

Parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené

Parkovací průkaz (speciální označení O7) se vydává a je určen osobám se zdravotním postižením. Parkovací průkaz vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením: ZTP nebo ZTP/P s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.

Pomoc sociálních pracovníků obce v nepříznivých sociálních situacích

Nepříznivá sociální situace - nezaměstnanost, snížení příjmu, zadlužení, zdravotní postižení, dlouhodobá nemoc, ztráta bydlení, osamělost, sociální vyloučení, neuspokojivé životní podmínky, domácí násilí apod.

Postup pro omezení svéprávnosti a opatrovnictví dospělých osob (plnoletých)

K omezení svéprávnosti člověka může dojít zejména v těchto případech, když:
- člověk trpí duševní poruchou
- není schopen se sám o sebe postarat
- není schopen sám nakládat s finančními prostředky
- je lehce ovlivnitelný k podepisování různých smluv
- nemá reálný náhled na svůj zdravotní stav
- má sklony k sebepoškozování, sebevražedné úmysly atd.

Umístění do Domova pro seniory Trutnov

Podání žádosti o umístění do Domova pro seniory Trutnov pomůže řešit situaci občanů města Trutnova v seniorském věku, kteří již potřebují 24 hodinovou péči druhé osoby a v domácím prostředí to již není možné zajistit.

Umístění do domu s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou především určeny pro zdravotně postižené občany a seniory. Jsou určitým mezistupněm v období života člověka, kdy již má sníženou schopnost při péči o vlastní osobu a samostatnou domácnost, ale přitom nepotřebuje celodenní péči druhé osoby.
Domy neslouží k řešení bytových problémů žadatelů.

Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle § 64 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10 a § 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a po provedeném řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load